eyesOFsoul, teksty z czerwca 2010 roku

20 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Nie igraj z uczuciem

Zdradzasz go gestem,
mi­miką twarzy.
Mówisz dziś: - Jestem.
- Błądząc po plaży.

Szu­kasz nowego,
sta­re trzymając.
Wciąż chcesz lepszego,
sta­re zdradzając.

Jes­teś okrutna!
Świat się odegra.
Będziesz i Ty smutna,
bo tak się nie gra. 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 22 czerwca 2010, 20:01

Szach i... mat

Nie chcę byś był o mnie zaz­dros­ny. Na tej szachow­ni­cy brak zaufa­nia budzi niez­godę. To ta­ki „szach”, że coś w tym naszym związku jest nie tak. Do­wodzi to bar­dziej złemu mniema­niu o mnie. Prze­cież nie jes­tem łat­wa. A może jes­tem, bo kocham Ciebie, a nie tam­te­go spod siódemki? 

myśl
zebrała 73 fiszki • 20 czerwca 2010, 17:17

Ludzie i ludzie

Tam, gdzie du­ma - os­karżą Cię o litość.
Tam, gdzie po­kora - podziękują Ci za pomoc. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 19 czerwca 2010, 18:00

Nauczę się żyć bez Ciebie

Za­miast dwóch kubków, je­den postawię
i jak co dzień, przy po­ran­nej ka­wie
na lodówce przypnę notatki,
by Małgo­ni ku­pić zeszyt gładki,
a Szym­ko­wi parę butów na wiosnę,
bo on ciągle mówi: - Ma­mo, prze­cież rosnę!

Za­pakuję dzieciakom [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 32 fiszki • 18 czerwca 2010, 02:01

Pat­rz oczy­ma duszy

Żeby dos­trzec is­tne piękno, mu­sisz stać się niewi­domym. Bez te­go na­wet na zielo­nym nie przej­dziesz dob­rze przez pa­sy życia. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 17 czerwca 2010, 14:10

Kiedyś

Stanę przed Tobą, Kochanie...
I niemożli­we się stanie!
Wyrzu­cimy na bez­senność leki.
Będziemy ze sobą na wieki.

Po­całuję Cię czule,
Twoim ciałem się otulę...
W roz­koszy ra­zem skąpani,
już nig­dy nie będziemy sami.

A dziś?
Dziś trwajmy!
Bo cóż in­ne­go możemy?
Może wkrótce ra­zem będziemy. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 15 czerwca 2010, 22:55

Niewinność

Wie­rzchem dłoni prze­jechał po policzku,
i na jej do­tychczas jeszcze bla­dym liczku...
Ru­mieniec ceg­la­ny znikąd się pojawił.
Wstyd­li­wość uk­ry­waną na światło dzien­ne wsta­wił.

Słowa... Słowa mu ością w gar­dle stanęły.
Ser­ce moc­nej za­biło, mięśnie się spięły.
Bo piękno na­tural­ne w czys­tej pos­ta­ci zobaczył.
Cnot­li­wość młodej da­my w nieśmiałości wypatrzył. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 14 czerwca 2010, 17:47

Aktorka

- Mo­je ser­ce się z pier­si wyrywa!
Pokłady miłości w so­bie wiel­kie skrywa!
Co na to po­radzi Pan... Pa­nie doktorze?
Jest na to, ja­kie le­kar­stwo może?
Bo ja chce la­tać, ska­kać, góry zdobywać,
cichaczem w nocy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 13 czerwca 2010, 21:51

Jadę - nie piję

Bo prze­cież nic się nie stanie,
Ty os­trożnie w swym mi­ni Vanie,
przekręcisz w sta­cyj­ce kluczyki,
z płyty do­biegną roc­ko­we krzyki
i ruszysz w miarę bezpiecznie,
by do łóżka położyć się grzecznie.

To nic, że jes­teś pijany!
To nic, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 czerwca 2010, 21:16

Oczy szeroko zamknięte

( 18)
Up­rasza się małolet­nich, aby pow­strzy­mali swą cieka­wość i nie czytali.


Jak co wieczór usiadła na pa­rape­cie, kładąc paczkę pa­pierosów tuż obok siebie. Ot­warte już wcześniej ok­no, przy­nosiło do po­koju lek­ki po­wiew wiatru, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 czerwca 2010, 01:13

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty