eyesOFsoul, teksty z czerwca 2011 roku

29 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Lubię, gdy jesteś

Lu­bię myśleć,
że jes­teś obok
i od­garniasz mi
włosy z policzka.

I tak za­baw­nie
mrużysz oczy,
kiedy na Ciebie patrzę.

Mówisz do mnie słońce
a ja promienieję
jak­bym faktycznie
miała coś z gwiazdy.

Tyl­ko cza­sem,
cza­sem się boję,
że spadnę.


Dawidowi 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 czerwca 2011, 02:02

Łączy nas to uczu­cie smut­ku, które gdzieś bar­dzo bar­dzo głębo­ko... zaw­sze jest do siebie podobne. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 29 czerwca 2011, 02:08

Świat ma już jej imię

Kiedy w końcu
ode mnie wyszedłeś,
mon­sun ul­gi
roz­kwitł ci w sercu.
Z nieuda­wanym uśmiechem
urucho­miłeś silnik,
mknąc do niej
tęczą zapomnienia.
Pocho­waliście mnie oboje,
świętując pogrzeb
lam­pką szampana.
A później ona
stanęła przed tobą naga.
Wpat­ry­wałam się
w jej wyg­ra­wero­wane ciało,
wciąż tkwiąc
w kąci­ku two­jego oka.

Bolało. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 czerwca 2011, 02:13

Ciężko jest mi się tłumaczyć, że jes­tem ba­ranem, sko­ro wi­dać czarną owcę. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 czerwca 2011, 12:50

Zepsułeś mnie

Byłam soczysta
i ta­ka nietknięta
nienadgryziona
be­zus­tannie swoja,

dziś jes­tem pusta
całkiem zamknięta
i robaczywa
a na­wet nie twoja. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 26 czerwca 2011, 03:06

Ojczym

Nie miej żalu,
że umy­wam ręce,
ślad two­jego dotyku
wy­pala wciąż rany.

Po raz kolejny
skrwa­wiłam pościel,
choć prosiłam,
żebyś nie wchodził.

Pokój jest pełen
nieza­powie­dzianej pustki,
która wy­pełnia serce
aż po brze­gi duszy.

Gdy tyl­ko... przychodzisz. 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 25 czerwca 2011, 02:18

Napsuta krew

Za­lazłeś mi za skórę
więc biorę wszystko.
Ten kwaśny łyk
w nie moim kubku
i czer­wo­ny ślad na szyi.
I te oczy nienawistne,
że jes­tem już inna
ta­ka wyobcowana,
bo tyl­ko twoja...
Je też wezmę ze sobą.
Za­biorę też szuflady
ze zdjęciami bez nas,
by mieć śla­dy nieobecności,
gdy­bym chciała wrócić.
A kiedyś po prostu
naos­trzę nóż
i pop­rze­cinam się cała,
byś mógł swo­bod­nie wypłynąć. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 czerwca 2011, 02:01

Jak kamień w wodę

Mówią: - Ma ser­ce z ka­mienia. Nie pot­ra­fi kochać. - Nikt jed­nak nie przy­puszcza, że jest jak ka­mień. Ciągle prze­suwa­na. Po­pycha­na z kąta w kąt. Wta­pia się w tłum nic niez­naczących ludzi. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 23 czerwca 2011, 02:04

Cza­sami... nie dzielą la­ta świet­lne, na­wet gdy ki­lometrów spo­ro. Dzieli tyl­ko kil­ka słów, które są przed nami. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 22 czerwca 2011, 02:23

Z czaszką na dłoni

Chodziłam po twoim mózgu
jak archeolog,
szu­kając ram przeszłości.
Próbo­wałam być lepsza,
bu­dując siebie,
dzięki wy­kopa­lis­kom ideałów.
Spędziłam godziny
na bab­ra­niu się w szczątkach
i układa­niu szkieletu...
Aż w końcu wyszłam przez ucho,
ot­rze­pując się z kurzu.

A ty tyl­ko zdzi­wiłeś się,
że siedząc ci ty­le cza­su w głowie
wciąż nie odkryłam
jak bar­dzo mnie kochasz. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 21 czerwca 2011, 15:10

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty