eyesOFsoul, teksty z czerwca 2012 roku

26 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Raz, dwa, trzy

tę jedną odnajduję
w sza­rościach
która mieni się we mnie
ty­mi je­sien­ny­mi
i zni­ka w głąb

za­nim zdążę po­liczyć
do czte­rech


in­spi­red ~sand 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 czerwca 2012, 12:27

Czuć od­dech... z cza­sem tyl­ko ty­le pot­rze­ba, by istnieć.


To­bie, eŁ., właśnie Tobie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2012, 02:01

Chciałabym tak po prostu

roz­sy­pać słowa na niebiałe kartki,
siebie za­wiesić gdzieś w wersach,
które wy­padają z zawiasów
i wyjść po­za ten cho­ler­ny obraz,
by wciąż tkwić w ramie 

wiersz • 27 czerwca 2012, 02:25

Jakby nigdy nic i nigdzie

zos­tały mi słowa
bo co ja mogę
kiedy wwier­ca się w żebra
zszarzała wskazówka spotkania
która już na­wet nie czeka
na swoją kolej 

wiersz • 26 czerwca 2012, 02:01

To, co tworzy­my jest dob­re wte­dy, kiedy siebie po­zos­ta­wiamy w za­wie­sze­niu... przeczy­tanych słów. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 czerwca 2012, 12:10

Kondensacja

nig­dy nie poz­wolę żebyś zobaczył
śla­dy na białej pościeli
kiedy rzęsa­mi zdra­puję bliz­ny
i łamię się tak zwyczajnie
jak ta tra­wa o po­ran­nej porze 

wiersz • 24 czerwca 2012, 09:19

A wśród wszystkich

są te nazwiska
niepotrzebne
jak cienie
które dep­cze się

by w końcu dotrzeć
do włas­ne­go
nikąd 

wiersz • 23 czerwca 2012, 23:15

Nar­cyz zgu­bi się w lustrze.

für Lilicz 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 czerwca 2012, 18:42

Dźwi­gamy w so­bie ciężar imion... nieza­pomi­nanych przez nasze ciało. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 czerwca 2012, 05:12

Nie za­mażesz białych wier­szy... tuszem. 

myśl • 19 czerwca 2012, 13:49

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty