eyesOFsoul, teksty z grudnia 2009 roku

30 tekstów z grud­nia 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Op­la­ta mnie swym spoj­rze­niem niczym pajęczą ni­cią, tkaną przez la­ta zaufa­niem i bez­gra­niczną miłością. I choć kłótnie roz­dzierają, uciułany splot - jej ser­ce zaw­sze znaj­dzie kłębki wiary i nadziei, by nap­ra­wić ro­zer­waną pajęczynę.
- Kocham cię, mamo... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 grudnia 2009, 19:58

Nie lu­bię ich wy­gody. Is­totne jest dla mnie, by nie zat­ra­cić siebie w stadzie fałszy­wych hien. Nie chcę zgu­bić tam swej szczerości. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 grudnia 2009, 18:36

Był naj­droższy, bo bezcenny. 

aforyzm
zebrał 119 fiszek • 29 grudnia 2009, 14:21

Był tak pew­ny siebie, jak gdy­by miał Asy w ręka­wie. A on po pros­tu znał swoją wartość... 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 28 grudnia 2009, 13:52

Kiedy pod­chodzę do ok­na, wpat­rując się w światła jadących sa­mochodów, mam jed­no prag­nienie... Wrócić na swo­je Zielo­ne Wzgórze. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 27 grudnia 2009, 21:44

Mówisz, że wielu z nich jej nie ro­zumiało. A ty ją ro­zumiałeś?
Nig­dy nie miałeś dla niej cza­su. Chciała z tobą po­roz­ma­wiać, a ty zby­wałeś ją swoim „później”, które nig­dy nie nastąpiło. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 45 fiszek • 26 grudnia 2009, 21:07

Położyła się na brzuchu, wpat­rując się zam­glo­nymi ocza­mi gdzieś w od­dal. On zwin­nie, pal­ca­mi, a po­tem całymi dłońmi zaczął ma­sować jej na­gie ple­cy. Od szyi pod włosa­mi, po ra­miona. Okrążył pal­ca­mi łopatki... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 25 grudnia 2009, 16:18

Wierzą, że idąc łukiem tęczy, dojdą do nieba... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 24 grudnia 2009, 12:22

Po­ciąg z Biel­ska wy­ruszał dokład­nie o 14:32. Miała jeszcze 18 mi­nut. Po raz os­tatni spoj­rzała na to mias­to. Urok­li­we nocą. A ta­kie smut­ne za dnia. - Pew­nie już tu nie wrócę. - [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2009, 14:52

Cza­sem... Cza­sem po pros­tu chciałaby uciec i być jak ten zbieg oko­liczności. Przy­pad­kiem szczęśliwy. 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 21 grudnia 2009, 22:46

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty