eyesOFsoul, teksty z grudnia 2010 roku

27 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ślepy na cud

Szu­kasz spokoju
i głosu z nieba
a w sza­rym znoju
o trochę chleba

pro­si staruszka
żeb­rząc o pomoc
lecz ty do łóżka
śpie­szysz się na noc

uni­kasz wzroku
spuszczasz w dół głowę
i jak co roku
war­czysz odmowę

wtem Bóg z nią ginie
dając ci spokój
cud znów cię minie
będąc u boku.Nie bądźmy w nad­chodzącym 2011 Ro­ku śle­pi na cu­da, i głusi na głos z niebios... Hap­py New Year! 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 31 grudnia 2010, 15:26

Pa­nuje diabeł, kiedy człowiek jest z nim na ty. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 29 grudnia 2010, 22:37

Raczej... jest mniej zdecydowane. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 28 grudnia 2010, 17:30

Wśród kłam­stw naj­większą wagę będzie mieć naj­mniej­sze kłamstewko. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 26 grudnia 2010, 17:24

Nie po­suniesz się bar­dziej, idąc za daleko... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 25 grudnia 2010, 16:12

Niektóre ubyt­ki za­pełnić może tyl­ko ciepło dru­giego człowieka. * 

myśl
zebrała 73 fiszki • 23 grudnia 2010, 18:27

Niez­nośna ko­bieta roz­niesie mężczyznę, us­ta­wiając go po kątach. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 22 grudnia 2010, 20:34

Pożąda­nie znaj­dując na­gość, gu­bi zawstydzenie... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 21 grudnia 2010, 19:32

Zaz­drość przysłaniając oczy, od­kry­wa nasze słabości. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 grudnia 2010, 19:29

Bo­gaci Ci, którzy majątek trwo­nią w jed­nym sercu. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 19 grudnia 2010, 15:45

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty