eyesOFsoul, teksty z grudnia 2012 roku

16 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Przed Edisonem

miałabym jas­ność że w nocy
wy­pada spać
nie budzić miasta
trze­wiki odłożyć z da­la od wyjścia

z za­dymione­go baru

nikt nie krzyczałby zostań

bez lamp
dzień miałby większy sens
niż zar­wa­ne wieczory

przy ko­lej­nym piwie
jes­tem zbyt przejrzysta

głucho od­dzielam ub­ra­nie od skóry
brud­na z wil­go­ci spojrzeń
wyp­ro­wadzam się z ciała
nim wejdą

próbuję przełknąć
os­tatni kieliszek 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 29 grudnia 2012, 16:19

W domu wszyscy zdrowi

tyl­ko ja z cza­sem chodzę
po ścianach
snuję domysły

nie jestem 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 grudnia 2012, 22:03

Wyprowadzone z ciała i tak znaczą nic ponad

nie py­taj o drogę
kiedy palą wiersze

na rzęsach zos­ta­je popiół
mos­ty zwodzą
w czte­ry stro­ny świata

bo to co
nie mieści się w głowie
wy­dar­to z języka

do krwi

by można było
wy­pisać siebie

z małych liter

gu­bią początki 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 grudnia 2012, 14:12

Jak puzzel

przed ko­lej­nym kro­kiem ba­da się grunt
set­ki drew­nianych podłóg
ob­darte framugi
wnęki za­pełnione światłem

słowa które zdążyły tam upaść
czas przeszły
rany

drzaz­gi wbi­te w dłonie
- niewy­ciągnięte dla niezapomnienia
goryczy
zat­ru­tych spojrzeń
siebie

tak wiele części po­zos­ta­wiono innym
straszą zimnem
przy­pomi­nają że trzeba

odchodzą

palę w ko­min­ku ser­ca z papieru
piję gorącą czekoladę
cze­kam - tak wybiórcza
na fragment

który się we mnie wpasuje 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 grudnia 2012, 14:17

Nie jestem najlepszą wersją siebie

cza­sem upar­cie milczę
nie wy­ciągam dłoni
roz­ry­wam blizny
nie wybaczam

na­wet sobie

bo mieć gor­szy miesiąc
to tłumaczyć
zło

da­wać powód
że można bardziej
wdzierać się w skórę
załazić za

ra-nić

bez końcaTym wier­szem chciałabym so­bie i Wam w te Święta, i w nad­chodzący 2013 rok życzyć, byśmy sta­rali się być dobrą wer­sją siebie. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 grudnia 2012, 19:11

Intimacy

to­pią się we mnie odległości
gdy w lus­trze mogę potrącić o siebie
ob­ce spojrzenie
niewiadomą przyk­le­jony do twarzy
wyraz

zlep­ki słów

ty­le bieli

za­tamo­wanej przez war­stwy różu
spra­wia że jesteśmy
mniej nadzy

ale wciąż da­lecy sobie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 grudnia 2012, 22:11

Przeczekać w pudełku

nie jes­tem war­ta ciepłych ust
kiedy chłód za­hacza o nadwrażliwość
za­myka spojrzenia
spra­wia że milczę

obec­na wszystkiego
stoję w cieniu
przeg­ry­zam uczucie

na pół do siebie
nie mam pre­ten­sji

pat­rzę tylko
bo aż nic

po­zos­ta­je do rozdania 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 grudnia 2012, 18:07

Ten sam podmuch jeden płomień gasi, a drugi wzmacnia*

nie przyglądam się sobie
od dawna
mam więcej do zarzu­cenia oczom
że wciąż wytrzymują

chłód ja­ki spotyka
każde­go kto szu­ka zrozumienia
we mnie

tyl­ko na dłoniach
wy­cięte wyrazy

ujaw­niają bez końca
zgubienie*Szu­kając Noel, str.49, R.P. Evans
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 grudnia 2012, 03:04

Nieprzystępna

odkąd pa­miętam ścis­kam dłonie
leżę w bezruchu
nie tęsknię

ujaw­niam siebie
w roz­pozna­wal­nym chłodzie
który w głąb wpada
i nie wie co ze sobą zrobić

więc zakłada szpilki
za­pina mankiety
to­pi zależność

z pod­muchem wiosny
znika

pier­wsza mo­ja pora
w wy­razach twarzy
od­bi­ja się echem

że kiedyś byłam bardziej
te­raz tyl­ko jestem 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 grudnia 2012, 18:45

Która godzina?(8) Retrospekcja

z cza­sem odchodzą
bez listów
pożegnań
jak­by na­zajut­rz
znów mieli się odnaleźć

wrócić
po za­pom­niane słowa
nie gu­bić
w tłumie

na dworcu
nie uby­wa oczekujących
mają Bo­ga w zegarku

a mi­mo to są spóźnieni
o całe życie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 16 grudnia 2012, 21:43

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka