eyesOFsoul, teksty z grudnia 2013 roku

22 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Od­ci­nam się... sznurkiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 grudnia 2013, 18:27

Hobbit: Pustkowie Smauga

Hob­bit: Pus­tko­wie Smauga(2013)
ga­tunek: Fan­ta­sy, Przygodowy
pro­duk­cja: No­wa Ze­lan­dia, USA
oce­na: 8,5/10

Po ek­ra­nizac­ji książki J. R. R. Tol­kiena, „Wład­ca Pierścieni”, nastąpił boom na wszel­kiego ty­pu książki i fil­my fan­ta­sy. „Wład­ca Pierścienia, Powrót król” ot­rzy­mał w [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2013, 19:13

Cho­wam się w wier­szach, by nikt mnie nie znalazł. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 grudnia 2013, 17:39

Chcieliśmy la­tać. Roz­pościerać skrzydła i wzbi­jać się w przes­tworza... Chcieliśmy czuć się wol­ni i nieza­leżni. A po­win­niśmy się uza­leżnić. Stanąć na ziemi pew­ni te­go, że żad­na burza nie będzie na ty­le sil­na, by zburzyć co­kol­wiek między nami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 grudnia 2013, 18:16

Kiedy do­tyka moich ust, swoimi us­ta­mi... wszys­tko się we mnie przejęzycza.

eŁ.owi 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 grudnia 2013, 14:25

Cza­sem nie chodzi ani o klucz, ani o dziurkę, tyl­ko o drzwi. Właści­we drzwi. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 grudnia 2013, 18:04

Po­roz­wie­szałam na sznur­kach myśli, by wywietrzały. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 grudnia 2013, 09:25

Mog­liśmy dojść tak da­leko. Mog­liśmy prze­mie­rzyć góry... Gdy­by tyl­ko udało nam się wstać z łóżka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 grudnia 2013, 11:00

Nie mogę wciąż mówić, że jest mi wszys­tko jed­no, kiedy chodzi o us­ta, które mnie nie dotykają. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 grudnia 2013, 23:27

Witamy u Rileyów (film)

Dean Ray Koon­tz po­wie­dział kiedyś: „Śmierć dziec­ka - nieważne w ja­kim wieku - jest czymś tak niena­tural­nym i niewłaści­wym, że po ta­kiej tra­gedii trud­no na no­wo od­szu­kać sens życia. Na­wet, gdy zaakceptuje [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2013, 21:46

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty