eyesOFsoul, teksty z grudnia 2015 roku

6 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Zaczy­taj się we mnie.


na No­wy Rok, najlepszego 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 grudnia 2015, 13:38

Świer­szczysz mi w głowie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 grudnia 2015, 23:40

W mo­jej duszy rozpętała się is­tna burza z jarzący­mi og­niem pioru­nami. Wal­ka toczyła się między Dob­rem, a Złem. Lecz o wy­niku nie przesądzi słońce, które wyszłoby zza chmur. Ani też ciem­ność, która ogarnęłaby wszys­tko wokół. Tyl­ko ja. Tyl­ko mo­ja de­cyz­ja ma moc przechy­lić szale. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 grudnia 2015, 01:00

Budzisz mi miłość. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2015, 23:45

W twoich nieobec­nościach... czas jest zbawienny. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 grudnia 2015, 23:01

Trochę nie wierzę w miłość, która ma kom­plek­sy. Która ocze­kuje od dru­giej stro­ny lo­jal­ności - a gdy tyl­ko może - spraw­dza go na każdym kro­ku. (Do­dam, że w związku po­win­na być jawność. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 grudnia 2015, 10:45

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty