eyesOFsoul, teksty z kwietnia 2010 roku

25 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Sukienka

Z małą czarną żonę swą zdradza,
bo na ciągłe kon­sultac­je z kawą chadza. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 kwietnia 2010, 19:53

Metafora

Mówisz, że wi­si na te­lefo­nie... Lecz nie naz­wiesz jej wi­siel­cem, bo prze­cież nie po­pełniła samobójstwa. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 kwietnia 2010, 19:57

Dowcipniś

Cho­ciaż z rzeźbiar­stwem w drew­nie nie ma nic wspólnego,
codzien­ne stru­ganie pa­wiana to dla niego nic trudnego. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 28 kwietnia 2010, 14:35

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 27 kwietnia 2010, 22:35

Żeby ut­rzy­mać miłość - mu­sisz chodzić na kom­pro­misy i płacić zaufaniem. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 26 kwietnia 2010, 18:20

Pun­kt widzenia

Jest wrażli­wa, prze­cież zaw­sze ryczy, gdy kroi cebulę. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 25 kwietnia 2010, 18:54

Poświęcenie

Stra­ciła dla niego głowę, a on się w niej tyl­ko zakochał. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 kwietnia 2010, 12:17

Czas nie zacho­ruje i nie weźmie so­bie ot tak L4, więc nie dziw mu się, że wciąż tak bieg­nie. Zdro­wot­ność wy­maga dba­nia o kondycję. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 21 kwietnia 2010, 02:03

Dob­ry związek? To ten, w którym jej kom­plek­sy są dla niego nieis­totny­mi niuansami. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 kwietnia 2010, 11:54

...właśnie dla­tego, że on jest dy­sonan­sem w ryt­mie jej ser­ca, tworzą ra­zem zgraną parę. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 19 kwietnia 2010, 17:50

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty