eyesOFsoul, teksty z kwietnia 2011 roku

24 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Niektórzy ludzie są bez­cenni, dla­tego nig­dy nie wy­padną z obiegu. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 28 kwietnia 2011, 10:14

Plot­ki noszą płotki. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 27 kwietnia 2011, 22:07

Cza­sami to człowiek sta­nowi naj­większą przeszkodę, na jaką tra­fia się w życiu... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 26 kwietnia 2011, 21:58

Ubiera­my zda­nia w słowa, ale sęk tkwi w umiejętnym ich rozebraniu.


Maksowi 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 kwietnia 2011, 15:36

Cza­sami sięga się dna. Lecz człowiek jest wte­dy tak bar­dzo zajęty sobą, że nie dos­trze­ga skarbów leżących tuż obok. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 24 kwietnia 2011, 12:59

Gdy mężczyźnie leży coś na wątro­bie, to pod­le­wa to wódką, by zwiędło. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 23 kwietnia 2011, 12:08

Je­dyne, co mi w życiu wychodzi... to słoma z butów. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2011, 18:09

Ba­gaże doświad­czeń są pus­te, gdy nie od­ra­bia się lekcji. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 21 kwietnia 2011, 21:33

By­wa mor­dercą ten, co kocha na zabój, bo trzy­ma w dłoni od­bezpie­czo­ny pis­to­let uczuć. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 20 kwietnia 2011, 13:59

Ka­pita­nowi z pokładem ra­dości nies­traszna żad­na burza

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 kwietnia 2011, 13:12

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka