eyesOFsoul, teksty z kwietnia 2012 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

W liczbie mnogiej

ja, zdaw­ko­wo, cho­ciaż częściej od rzeczy,
parzyście bez kawy
a z duszą na ramieniu
i tyl­ko drży we mnie cały fragment,
w którym nie zdołałam się pomieścić

idę aleją wierszy,
wciąż zbyt białych,
by były czarne

między li­tera­mi jes­tem razem,
mi­mo że z osob­na piszę 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 29 kwietnia 2012, 14:43

Jest we mnie zbyt wiele początków, które się nie kończą. 

myśl dnia z 12 sierpnia 2014 roku
zebrała 97 fiszek • 24 kwietnia 2012, 19:59

Co mnie spa­la, nie od­da­je ciepła.


in­spi­re ~anomalia 

myśl
zebrała 37 fiszek • 18 kwietnia 2012, 20:28

Nie wiem, ile jest we mnie szcze­lin. Cza­sem na­wet ja nie zdaję so­bie spra­wy, gdzie i jak głębo­kie mogą być. Ale jeśli znaj­dziesz choć jedną, proszę... Nie zas­ta­nawiaj się, jak pow­stała. Tyl­ko na wskroś ją wy­pełnij, żebym już nig­dy nie pękła tak znienacka. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 kwietnia 2012, 19:07

Popękało to wszystko

muszę z cza­sem odejść
zat­ra­cić siebie
wyt­rychem
złamać bariery
wy­pełnione przez słowa
choć nie wiem
może wciąż zbyt prosto
bywam

po­za wszystkim
nie jestem
sama
uśmie­cham się głośno
do bez­drożnych
przestrzeni
ja­kie pozostają
za drzwiami

i brudzę
ko­lej­ne stro­ny
mi­mo że wśród li­ter
znam tyl­ko początki 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 kwietnia 2012, 02:11

Muszę roz­trzas­kać się i roz­sy­pać, by zgu­bić prze­paść, której nie pot­ra­fię te­raz w so­bie przeskoczyć... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 14 kwietnia 2012, 08:52

Żyć, ale tak... by choć jed­na oso­ba chciała iść moimi śladami. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 12 kwietnia 2012, 12:23

Muszę wyjść z życia, w którym ciągle mnie nie ma. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 kwietnia 2012, 13:32

***

Nasze dłonie chwy­tają się zbyt często... i wciąż gu­bią ciepło.

spróbuję za­tem nie wychodzić poza
os­chłość w wersach
niepow­tarzal­nie pot­ra­fi trącać

prze­ciw­ne bieguny
rozkładają ogień 

wiersz • 10 kwietnia 2012, 11:12

Nasze dłonie chwy­tają się zbyt często... i wciąż gu­bią ciepło.


za przyz­wo­leniem R. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 kwietnia 2012, 11:35

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty