eyesOFsoul, teksty z kwietnia 2013 roku

29 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

próżnia

Pus­tka jest kształtem, kształt jest pustką.
Heart Sutra


za­miast ka­wy można za­wiesić siebie
ale nie ma gwarancji
że ktoś nas zabierze
nim życie do­kona upad­ku

trze­ba wyjąć spod powiek
pustkę

os­tatni ślad
nies­pi­sanej ewangelii
która nig­dy nie istniała

po­za mną jest światło
ref­leks na szybie
uno­si się ku twarzy
i dra­pie

usta 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 kwietnia 2013, 14:59

Roz­chodzi­my się po kątach... wiedząc, że przyj­dzie czas, by się w nich zaszyć.


blog, 12.04.2013 

myśl
zebrała 21 fiszek • 29 kwietnia 2013, 21:14

Jes­teśmy jak pros­te. Ma­my pun­kty wspólne, lecz różne kierun­ki.


in­spi­red by andrea69 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 kwietnia 2013, 13:02

Wciąż się wy­myślam
po kątach. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 kwietnia 2013, 21:13

Książka to ok­no, gdy wciąż szu­kam drzwi. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 kwietnia 2013, 19:03

Będę dla ciebie gwiazdą, po­myśl tyl­ko życze­nie... a spadnę. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 kwietnia 2013, 21:53

panacea

He says I'm sor­ry but I'm out of milk and coffee.
Ne­ver mind su­gar we can wat­ch the ear­ly movie.

- Rod Stewart


jes­tem stworzo­na z ka­wy i mleka
dwóch łyżek cuk­ru cza­sem z trzech.
na­gości ja­kie roz­ciągają się wzdłuż
ho­ryzon­tu. łóżka które nie potrafi

ze mnie wyjść. zbyt wcześnie
dochodzi północ­ny papieros.
prze­ciw wszys­tkim chorobom

nie ma lep­sze­go lekarstwa.
od sek­su dzieli nas tyl­ko film. 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 24 kwietnia 2013, 18:51

tętno

za­nosi się na deszcz w głowie
świat zwalnia
przy pier­wszym grzmocie
zdążę wzburzyć sobą
jak niebem

w oczach mam piorun 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 kwietnia 2013, 22:00

Cza­sami ludzie na­leżą do siebie i co­kol­wiek próbo­wałbyś zro­bić... jak­kolwiek zaszkodzić lub roz­dzielić. Każda próba po­niesie klęskę. Bo są ta­kie części nas, które od­da­jemy dru­giej oso­bie na zaw­sze. I już zaw­sze będziemy o nich pa­miętać. I już nig­dy nie będziemy mog­li ich odzys­kać.


na różowo
Łukaszowi
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 kwietnia 2013, 19:46

ciemna czekolada

od­puść star­te dłonie
nieobec­ne twarze szramy
z których na­wet Bóg
nie roz­grzesza bo znam
na pa­mięć ulice
mar­twe mias­ta
pro­wadzące do ciebie
światła na skrzyżowaniu
nielicznych powrotów

nie ma nic prócz wierszy
o gorzkich dziewczynach 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 kwietnia 2013, 23:13

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka