eyesOFsoul, teksty z lipca 2009 roku

13 tekstów z lip­ca 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Cały dom prze­siąknięty jest je­go za­pachem. W łazien­ce stoją je­go maszyn­ki do go­lenia, szczo­teczka, ręcznik. Na biur­ku leży ster­ta pa­pierów z je­go fir­my. Ja­kieś niepopłaco­ne rachun­ki. No­tat­ki. Nu­mery te­lefonów. Na fo­telu jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 lipca 2009, 22:07

Nig­dy nie za­rabiał mi­lionów. Nie po­siadał dużej wil­li. Nie miał w ga­rażu no­wego por­sche. Nie ubierał się u zna­nych pro­jek­tantów mo­dy. A mi­mo to czuł się bo­gaty. Bo­gac­two to nie wy­rażało się jed­nak w pieniądzach, a w oso­bie, która zaw­sze była u je­go bo­ku. Jej oczy, us­ta, włosy.. cała ona i jej wnętrze sta­nowiły bez­cenną war­tość, ja­kiej nie od­dałby za żad­ne skar­by świata. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 30 lipca 2009, 11:38

W pro­mieniu kil­ku ki­lometrów nie ma ni­kogo. Pa­nuje tu względna cisza, którą kar­mię się, łaknąc spo­koju. Drze­wa ja­kie mnie otaczają, po­rażają siłą i pięknem. Za­mykając oczy, wsłuchu­je się w rytm swe­go serca. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 lipca 2009, 17:37

Zat­rzasnęłam drzwi do ser­ca przed miłością...
A ona i tak wlazła przez dziurkę od klucza. 

aforyzm dnia z 29 lipca 2009 roku
zebrał 68 fiszek • 28 lipca 2009, 09:22

Z niemojości

Po­całuj mnie czasem
ot tak
bez powodu
z rana
wieczorem
w kuchni przy obiedzie
gdy siedzę i milczę
gdy śpię na­wet
kiedy Ci smut­no, wesoło
gdy mnie prag­niesz na zabój
i gdy jes­teś słaby
bo słońce na niebie
bo deszcz zaczął padać
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 175 fiszek • 27 lipca 2009, 14:16

Ro­bimy na dru­tach swe­ter, z wełny miłości i zro­zumienia, jaką darzy­my siebie nawza­jem. Wplątała się w nas nić stałości, dzięki której zarówno on , jak i ja czu­jemy się bez­pie­czni. Tak "niewiele" trze­ba, by kochać.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 lipca 2009, 17:18

-Jes­teś szczęśli­wa?- za­pytał pat­rząc w bez­miar błęki­tu, ja­ki znaj­do­wał się w jej niebies­kich oczach.
-Tak..- od­po­wie­działa cicho, po­zos­ta­wiając w po­wiet­rzu dziką wątpli­wość, która osiadła niczym po­ran­na ro­sa na tra­wie.
-Ja­koś nie wierzę.- dalej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 lipca 2009, 18:58

Kil­kadziesiąt ra­zy mi­jałam go na tej sa­mej uli­cy. Przez te kil­ka se­kund świat zat­rzy­mywał się. Ser­ce na no­wo ot­rzy­mywało ciosy i roz­dra­pywało do­piero, co zab­liźnioną ranę. Uni­kałam je­go spoj­rze­nia. Bałam się, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 lipca 2009, 15:17

Nie pot­ra­fiła słowa­mi wy­razić te­go, co czuła. Mil­czała. Otaczająca ich cisza, mówiła sa­ma za siebie. Gdy spoj­rzała mu w oczy, wie­działa, że usłyszał jej głos.

Przechod­nie nic nie słysze­li.. By­li głusi i śle­pi na ich mowę miłości. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 lipca 2009, 13:53

Kiedyś było mil­cze­niem, które krzyczało we mnie każdej no­cy. Odkąd odeszłaś nie sy­piałem. Dni zle­wały się w jedną całość. Noc my­liłem z dniem. Po­padałem w głębszą dep­resje. Wiesz.. nig­dy nie sądziłem, że [...] — czytaj całość

myśl dnia z 23 lipca 2009 roku
zebrała 46 fiszek • 22 lipca 2009, 14:43

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka