eyesOFsoul, teksty z lipca 2010 roku

29 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Blis­ko ideału

Mieć świado­mość, że wszys­tko na co się de­cydu­jesz nie jest kwes­tią wyob­rażeń a wie­dzy. Bo prze­cież nie ma nic bar­dziej myl­ne­go od ideału, który stworzy­liśmy so­bie na włas­ne pot­rze­by, by czuć się bez­pie­cznie i szczęśli­wie we dwo­je. To jest pętla, którą sa­mi zakłada­my so­bie na szyję... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 31 lipca 2010, 22:13

Nie kochasz - odejdź

Mieć świado­mość, że nig­dy nie przyj­dzie Ci usłyszeć: „- Do­piero te­raz jes­tem szczęśli­wy, kiedy Ciebie nie ma przy mnie.”Mieć pew­ność, że nikt nie roz­da­je kart, nie kan­tu­je ani [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 99 fiszek • 30 lipca 2010, 23:48

Eufo­ria z endorfiną

Mieć świado­mość, że budzisz się u bo­ku ko­goś, kto nie jest tyl­ko chwi­lowym za­pełnieniem pus­tki lub jed­nym z wielu kochanków na jedną noc. Mi­mo, że ludzie są da­lecy od [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 82 fiszki • 29 lipca 2010, 15:04

Nie bądź ban­kru­tem miłości

Mieć świado­mość, że te sple­cione dłonie, nie tyl­ko łączą ciało, ale i duszę. W spoj­rze­niu od­bi­ja się nie tyl­ko mo­je, ale i je­go dob­ro. Zaś to up­ragnione szczęście nie tyl­ko dzieli się na dwo­je, ale i przem­naża w ma­tema­tyce uczuć. 

myśl
zebrała 99 fiszek • 28 lipca 2010, 17:20

Przestępcy

Mieć świado­mość, że złodziej, który skradł Two­je ser­ce, uk­radnie i jut­ro, i po­jut­rze, i całą przyszłość. I nig­dy... Nig­dy nie sta­nie się mor­dercą miłości, jaką go darzysz. Lecz i Ty nie­wzrusze­nie krad­nij je­go cen­ne chwi­le, po­całun­ki, objęcia, mi­nuty na roz­mo­wie o niczym. Łam­cie to siódme przy­kaza­nie! By­lebyście tyl­ko by­li szczęśli­wi. Dziś. Jut­ro. Zawsze. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 27 lipca 2010, 17:48

Zdo­bywaj kochając

Mieć świado­mość, że jest się w związku z kimś, kto roz­niecając ogień miłości, ciągle będzie do niego dorzu­cał kłody drew­na, by płomień nie ugasł. Bo prze­cież nie wys­tar­czy tyl­ko zdo­być uczucie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 90 fiszek • 26 lipca 2010, 20:01

Kłótnia

Mieć świado­mość, że kiedy za­wie­dzie zaufa­nie, gdy człowiekiem zaczną tar­gać emoc­je, a słowa niepo­hamo­wanie będą wy­laty­wać z ust... Nie sta­niemy się obojętny­mi kłoda­mi, które popłyną nur­tem rze­ki, szu­kając in­ne­go ujścia. Wtedy... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 73 fiszki • 25 lipca 2010, 18:00

Jut­ro także będziesz dla mnie najważniejszy

Mieć świado­mość, że po la­tach, kiedy... Prze­minie uro­da, zma­leje po­ciąg fi­zyczny, poz­na­my par­tne­ra na wy­lot; na­dal będzie się dla ko­goś naj­ważniej­szym. I seks nie sta­nie się tylko [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 123 fiszki • 24 lipca 2010, 14:00

Nie być jak za­mek z piasku

Mieć świado­mość, że mi­jają ta­kie mi­nuty, które są prze­siąknięte myśla­mi o To­bie. Gdziekol­wiek się wte­dy znaj­du­jesz, z kim­kolwiek roz­ma­wiasz, jakąkol­wiek czy­tasz książkę... Wiesz, że nie jes­teś sa­ma. To ta­kie ważne mieć poczu­cie, że nie jest się garścią pia­chu, która bez­wied­nie ucieka przez pal­ce i kiedyś znik­nie... Strąco­na z dłoni sil­niej­szym podmuchem. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 23 lipca 2010, 14:31

Nieg­dyś, te­raz, po latach

Mieć świado­mość, że jest ta­kie spoj­rze­nie, które zachłan­nie roz­pi­na Two­je gu­ziki przy bluz­ce uwy­dat­niającej ko­biece wdzięki. Które tak jak Ty czu­je płomień pożąda­nia, kiedy wychodzisz wie­czo­rem z łazien­ki owinięta [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 83 fiszki • 22 lipca 2010, 16:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty