eyesOFsoul, teksty z lipca 2011 roku

28 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Czytałam Twardowskiego i popłynęły mi łzy

(...)proszę Ciebie o tę prawdziwą
kiedy Ty mówisz prze­ze mnie
a mnie nie ma.
~ Jan Twardowski


Ob­ce słowa
płyną w żyłach jak­by pow­stały tu,
przy tej kawie...
Unoszą się w parze
i osadzają na kurzu.

Ra­no zetrę je,
nie pamiętając.
Nikt nie będzie mieć mi za złe.

Jak jed­na z wielu - odpłynę,
zos­ta­wiając miej­sce następnym,
którzy zechcą za­topić się w swoich myślach.


for ~lebo 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 31 lipca 2011, 02:02

Znów się nie znamy i mijamy wśród pytań

Miało być zawsze,
co nig­dy nie odchodzi.
Nie tęskniące za wczoraj,
bo dziś być miało...

Wyszło jak zwykle,
gdy miłość nie wychodzi.
Oka­leczając serce,
które kochało.


* Ty­tuł: fragm. Bon­son - Nie ma szans 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 30 lipca 2011, 02:03

Obcy znajomy

Znów je­den z wielu
nic nieznaczący
jak list zagubiony
w nieis­tniejącym mieście,
a byłeś tak bliski
niczym ko­ron­ko­we stringi
ideal­nie zdobiące
na­gie pośladki.

Idę alejami
ty­mi co zwykle
przeszłość nie wyziera
spod kos­tki brukowej,
pat­rzę i nie widzę
tętno nie przyśpiesza
a prze­cież tak znajome
wyczu­wam wspomnienia. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 29 lipca 2011, 02:09

To życie wcale nie jest

Wsta­jesz pun­kt szósta
i już cię nie ma,
roz­drab­niasz się
na godziny,
a ja z milisekund
układam slajd
szczęścia.

Czasem
kiedy alzheimer
pa­da ze zmęczenia
przy­pomi­na ci się,
by być ze mną
cho­ciaż myślą.

Siada­my wówczas
razem
na sta­rej kanapie
i na­wet wtedy
mówi­my za głośno
jak nam jest źle
ze sobą.

To życie z tobą
wca­le nie jestidealne.[Lek­ko zmieniona wersja] 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 28 lipca 2011, 15:48

Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu

Czy­tam i nie męczy mnie
wbi­janie ko­lej­ne­go gwoździa
w trumnę, której nig­dy nie zobaczę.

To nic, że niewygodna.
Z no­gami do przodu
wszys­tko będzie wy­dawać się proste.

Bez pud­ru wto­pię się w ścianę
i nig­dy nie zblednę w twoich oczach.

Bo prze­cież... ktoś mu­si pamiętać,
że za­bijałam się co dzień, wra­cając z kios­ku ruchu. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 lipca 2011, 02:00

Pióra na piasku doprowadziły Cię do mnie

Wiesz... nie byłam aniołem.
Wyszczer­biona jak kant chodnika,
wto­piłam się w sza­ry beton.

Z lek­kością odsłoniłeś firankę,
za którą zielo­ność traw
mówiła o smut­ku na sza­rej pościeli.

Pop­ro­siłeś o jeszcze,
więc czy­tałam Ci wier­sze nie o tobie
i po­kazałam pejzaże ut­ka­ne z nieszczęścia.

Wciąż wy­lewałam żale,
a Ty spuszczałeś je do rzeki,
by z nur­tem płynęły swobodnie.

Te­raz mam skrzydła
i ra­zem z Tobą płaczę,
gdy żyw­cem ob­dziera­my ze skóry cebulę. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 lipca 2011, 02:01

Rozwiązłość

Byłam kiedyś cudza,
niewłas­na i nieswoja...
Choć swo­jo się czułam
w ob­cych ramionach.

Pi­saliśmy wte­dy ra­zem osobno
i po sto­sun­ku zmy­waliśmy wodą
grzech niekochania.

Dziś pościel jest wolna
od po­tu i zmęczenia,
a ja ciągle nie mogę spoj­rzeć w lustro. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 lipca 2011, 17:11

Bezdomna

Kiedy miałam brud­ne dłonie
nie chciałeś mnie na­wet dotknąć
bojąc się, że cię nie zauważę

wto­piony w tłum
nie grzeszyłeś czys­tym sumieniem
wyrzu­ty w końcu wy­paliły ci oczy

a te­raz gdy są zbyt puste
prag­niesz silniej,
żebym to właśnie ja w nich zamieszkała. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 24 lipca 2011, 17:45

Zardzewiałeś

Ktoś chciał przy­bić cię do krzyża
jes­teś jed­nak zbyt krzywy
by służyć pomocą

oz­da­biasz ścianę od lat nieodnawianą
rap­tem cień na to­bie wisi

i tyl­ko cza­sem so­bie myślisz
jak­by to było znów nieść coś na swoich barkach. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 23 lipca 2011, 06:31

Jestem spóźniona, choć ciągle się śpieszę

Z bra­ku cza­su przy­pomi­nam so­bie o zegarze,
ku­kułka już od daw­na leży zakurzona,
a wskazówki wciąż po­kazują jedną godzinę.

W do­mu pełnym ludzi przeo­czo­no moją nieobecność,
a ty... co­raz częściej rodzisz się w moich myślach,
by umierać każde­go dnia o piątej rano.

Znów nie mam na­wet jed­nej chwi­li na roz­la­nie kawy. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 lipca 2011, 02:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty