eyesOFsoul, teksty z lipca 2012 roku

24 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Do końca

nie prze­minę z wiatrem
by można było zapomnieć
jak wiele mnie
jeszcze wczo­raj
było

spi­sana po kar­tki papieru
płomieniem będę
dam światło

zimne

i może zdołam
ut­kwić w twoim spojrzeniu 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 31 lipca 2012, 12:18

Przy ciepłych promieniach słońca

nie skreślę siebie z wiersza
cho­ciaż nie wiem czy to wciąż o mnie
po­tyka się cisza
roz­bi­jając bu­tel­ki
w drob­ny mak

gdy bez końca w poziomie
układają mozaiki
wiedząc że sztu­ka przeg­ry­wa z modą

wychodzę poza
na chwilę
mo­ment ten jeden
co w okamgnieniu
zni­ka niezauważenie

i po la­tach na przekór niczemu
w ra­mach wy­pełnia braki

bez słów - niedo­kończo­na
łamię oczy barwami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 lipca 2012, 12:03

Miłość jest podobna do deszczu. Trzeba doszczętnie przesiąknąć, by ją poczuć

przyjdę z deszczem
byś mógł chłonąć mnie
krop­la­mi
w kształtach co
nie poz­wa­lają
ująć się w dłonie

na końcu i tak
połącze­ni w jed­no
spłyniemy


* Łukaszowi 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 lipca 2012, 00:18

...a przecież Słowo było na początku

w lip­co­wym mro­zie trójbar­wny kwadrat
wydziera z mo­nito­ra resztki słów
i bezdźwięcznie rozłazi się po krzywiznach
bez zapamiętania

czy­tasz mnie z końca
jak­bym ak­tuali­zowała siebie
na dzień dobry
siedem­dziesiąt cen­ty­metrów od

przez eter 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 lipca 2012, 10:41

Łzy spa­dają z ciężkością. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lipca 2012, 05:12

W kwestii formalnej

na­daje­my się bez użyt­ku
do niczego
w tych cho­ler­nych poszukiwaniach
siódmej boleści 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 lipca 2012, 20:51

W wil­go­ci oczu... wy­palam się na papierze. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lipca 2012, 18:59

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 21 lipca 2012, 15:14

Osiem w poziomie

Za­padam się w słowach,
które umy­kają na taf­li kar­tek,
gdzie siebie... piszę 
bez końca. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 lipca 2012, 13:12

Oczy ma­my... na wy­ciągnięcie rzęsy, a cza­sem tak niewy­rażal­nie daleko. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lipca 2012, 12:02

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty