eyesOFsoul, teksty z listopada 2009 roku

26 tekstów z lis­to­pada 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Gdy­byś upuścił szklankę na as­falt, roz­biłaby się ona na ka­wałki. Jed­ne byłyby większe. Dru­gie mniej­sze.
Gdy­byś na­wet je poz­bierał...
I tak nie udałoby Ci się od­tworzyć sta­nu pop­rzed­niego ów szklan­ki.
Tak właśnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 43 fiszki • 30 listopada 2009, 21:51

Po­jawia się zaw­sze, gdy przes­ta­je so­bie radzić. Gdy śmierć jest na wy­ciągnięcie ręki. O krok ode mnie. Tak łat­wo mogę ją wte­dy do­gonić. A on? Niczym Anioł po­kazu­je mi, że nie jest źle. Cza­sem po pros­tu jest. Po­dając ko­lejną chus­teczkę, bym wy­tarła nos. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 29 listopada 2009, 16:47

Kiedy za­mykam oczy widzę swój wszechświat. I siebie machającą no­gami w po­wiet­rzu, siedząc na księżycu jak na fo­telu. To ta­ka ma­gia by­cia człowiekiem.


Zam­knij po­wieki... Widzisz? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 28 listopada 2009, 16:14

Niekiedy mam ta­kie małe pragnienie:
- ułożyć z chmur wy­raz "tęsknie"...
Wierząc, że od­czy­tasz w tym słowie prośbę, byś do mnie wrócił. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 listopada 2009, 19:32

I cie­szyła się na myśl, że na­wet jeśli będzie mu­siała obudzić się z piękne­go snu.
A ko­lej­ny dzień będzie długi i męczący... To znów spoj­rzy w ama­ran­to­we niebo pok­ry­te mi­liona­mi gwiazd. I zaśnie, la­wirując w swo­jej zmysłowej przestrzeni. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 listopada 2009, 21:15

I na­wet jeśli siadała już przy biur­ku, by zacząć pi­sać pier­wszy roz­dział swo­jej książki, jej myśli sku­piały się tyl­ko na nim. Główny bo­hater miał je­go imię, je­go oczy, je­go uśmiech. Jeździł tym [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 listopada 2009, 21:42

I kocham także wie­czo­ry, kiedy z fi­liżanką her­ba­ty w ręce, odpływam... Unosząc się po­nad codzienność. 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 24 listopada 2009, 21:05

I je­dyne, co uwiel­biam pod ko­niec dnia, to zmy­wanie z siebie tej codzien­ności, która niczym pajęczy­na osacza mo­je ciało. 

aforyzm
zebrał 64 fiszki • 23 listopada 2009, 21:22

- Skończyłaby dzi­siaj 19lat - po­myślał, pat­rząc w gwiaz­dy, za który­mi krył się niez­na­ny mu wszechświat. Przes­tał wie­rzyć w Bo­ga. Je­go Bóg, które­go nieg­dyś miłował nie odeb­rałby mu córki. Ten odeb­rał, nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 22 listopada 2009, 13:33

* * *

Znam ją niemal od zaw­sze. Kiedyś była in­na niż te­raz. Po­god­na, we­soła, pełna życia. Dziś? Dziś pat­rzę jak umiera. Każde­go dnia bled­nie. Jej uśmiech nieg­dyś pro­mien­ny, te­raz tyl­ko dla święte­go spo­koju można [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 42 fiszki • 21 listopada 2009, 18:27

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty