eyesOFsoul, teksty z listopada 2010 roku

23 teksty z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Pot­kniemy się o włas­ny próg możli­wości, spełniając wygóro­wane wy­maga­nia innych. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 30 listopada 2010, 20:00

Biegły język to nie tyl­ko umiejętne włada­nie słowem... 

myśl
zebrała 91 fiszek • 28 listopada 2010, 18:00

Powrót do kra­ju nie za­myka nam granic... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 26 listopada 2010, 20:05

...gdy wszys­tkiego w bród, nicze­go nie ma bez liku. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 25 listopada 2010, 20:01

Chcąc wy­pełnić czyjąś pus­tkę, opróżnij serce... 

myśl
zebrała 98 fiszek • 24 listopada 2010, 20:45

Wa­ga nie po­każe, jak życie Ci ciąży... 

myśl
zebrała 106 fiszek • 23 listopada 2010, 20:07

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 listopada 2010, 19:13

Szu­kając przes­trze­ni, nie strać grun­tu pod no­gami. Prze­cież nie masz skrzydeł... 

myśl
zebrała 90 fiszek • 19 listopada 2010, 11:17

Są ta­kie mo­men­ty, kiedy muszę wyjść z do­mu... Mam wówczas nieo­dzow­ne wrażenie, że na­wet su­fit ma za­miar spaść mi na głowę. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 18 listopada 2010, 16:01

opuszczo­nym ser­cu, często mie­szka samotność. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 17 listopada 2010, 16:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka