eyesOFsoul, teksty z listopada 2011 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Skrzydła naj­częściej od­bi­jają się w oczach... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 listopada 2011, 19:40

Wyalienowani

Wrzeszczące ekrany
zastępują obecność
i rozwalają
na kil­ka części
mnie,
Ciebie...

Oni.
In­ter­pre­tują każdą kropkę
myśląc,
że ma znaczenie
większe
niż pustosłowie,
kiedy stoję obok
i do­tykam oddechem.

---

[A Ty wiesz,
że śred­nik mruga?
Też nie wiedziałam.
Ciągle się uczę...] 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 listopada 2011, 11:55

Nieposłuszne spojrzenie

Sa­mot­ność wwier­ca się w żebra
i wi­si niedopatrzeniem
chcąc, by ktoś objął przez chwilę
wątłość ra­mion
tak cichych,
że na­wet jeśli by je przerwać
wciąż będą płynąć,
zat­ru­wając świadomość
głuchym...
Jestem. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 22 listopada 2011, 13:19

Obejmując drzewo

Po­dob­no zgu­biłam skrzydła,
opa­dając jesiennie,
by na ziemi grzeszyć.

Rdze­wieję na samą myśl,
że i ob­licze mam inne,
bar­dziej zniek­ształco­ne.

Ale proszę... roz­poznaj mnie
w ko­lory­cie tłumu,
kiedy znów wto­pię się w siebie. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 listopada 2011, 18:42

Kiełkujące ziarenko piasku

Chodź, opo­wiem ci o bliznach
wy­rytych w kamieniu,
które nikną
wy­palo­ne w czasie,
lecz nie roz­my­wają się w widoczności.

Po­pat­rz. Tu jeszcze krwawię,
żyjąc...
Wciąż tobą.
Zaszy­tym wewnątrz.

Częściowo na­wet udaję,
że nig­dy nie byłeś
pustynią,
na ja­kiej przyszło mi błądzić.

Ale tęskno­ta wyg­ry­za otwory
i pełza po tęczy.
Już wte­dy wiem.
Bo za­tyka w pół od­dechu,
bijąc po oczach...

Więc zag­raj na mnie os­tatni raz,
nim stanę się twoją fatamorganą.*
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 19 listopada 2011, 17:32

Jestem Julią. Mam lat tysiąc - żyję...

Poz­na­jesz mnie po ruchu rzęs
kiedy to przy­lega do końcówek
i w takt wiat­ru wychy­la się do granic
żebym mogła poczuć dosadniej

pada

na­wet w duszy ktoś stu­ka młotkiem
uszczel­niając dachówki.* ty­tuł: fragm. z wier­sza Ha­liny Poświatowskiej 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 listopada 2011, 17:12

Cyrograf

Dziw­ne, tak łat­wo zapomnieć,
że krzyw­da no­si znamię
nasze­go imienia,
choć nie wi­dać jej na­wet wtedy,
gdy wy­pełza z końca korytarza,
od­bi­jając się o lustro.

Siebie ścis­ka się w dłoni,
jak­by można było od­puścić wi­ny ...
Przez palce.
Z mo­nolo­giem na ustach.

[Ale zmar­twię Cię.
Wszys­tko, co zos­tało puszczo­ne w ruch
wraca.] 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 listopada 2011, 20:55

Spróbuj sku­pić się na mnie,
kiedy jes­tem rozproszona
i pa­dam wszędzie tam,
gdzie wiatr milknie... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 8 listopada 2011, 13:20

Odruch bezwarunkowy niewerbalny

Cudze po­wieki opuszczają siebie
tuż po ot­warciu
os­tenta­cyj­nie wychodzą
poz­wa­lając chłonąć mi­liony obrazów

na dzień dob­ry spoj­rze­nie us­ta­wione jest
ste­reofo­nicznie
i fo­tog­ra­fuje dźwięki

a później wie­sza zdjęcia
na pięcioli­nii duszy

nie jes­teś malarzem
ale tak mi graj
bym za­gubiła się w tobie
po zawsze. 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 7 listopada 2011, 11:24

Prześwietlone twarze

Zam­knięci w pudle
w pikselach
z głosem za­wie­szo­nym w przes­trze­ni
tną dystans
na wyciągnięcie
choć dłoń znów za krótka

też patrzę
słucham
sączę
włączam wyobraźnię
i na­wet cza­sem myślę
że jesteś
obok

więc do­tykam językiem
cyfr
tak bar­dzo twoich
wciąż zawiedziona
nieczuciem. 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 3 listopada 2011, 12:29

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty