eyesOFsoul, teksty z listopada 2013 roku

22 teksty z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ciągnie nas na dno myśl, że wzbi­jać się chce­my w prze­ciw­ne strony. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 listopada 2013, 20:11

Jeszcze masz w so­bie tę je­sień, że chcesz przemijać... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 listopada 2013, 22:15

Wspom­nienia, w os­ta­teczności, i tak będą bezimienne. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 listopada 2013, 23:25

Mógłbyś utonąć w moich oczach... Są tak pełne łez. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 listopada 2013, 00:37

W Pol­sce, jak nie pi­jesz, to al­bo jes­teś na od­wy­ku, al­bo w ciąży. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 listopada 2013, 23:36

Szczęściu trzeba pomóc

Dom na Sycylii
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 560
ce­na: 39,90 zł
wy­daw­nic­two: Literackie
oce­na: 9/10

„Sy­cylia, ten po­nury kraj… Jeśli miałeś ją we krwi, to już na dob­re.” [1]

SZCZĘŚCIU TRZE­BA POMÓC

Mo­je pier­wsze spot­ka­nie z [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2013, 11:00

Bo we mnie jest seks

Szkoła żon (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura współczesna
liczba stron: 272
ce­na: 33,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 8/10

„Chciała, by on sam wie­dział. By wie­dział po trzydzies­tu la­tach małżeństwa, cze­go prag­nie je­go żona i by sam, bez przy­pomi­nania, pamiętał [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2013, 21:09

Żeby ser­ce złamać, trze­ba je naj­pierw mieć... skostniałe. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 listopada 2013, 20:20

Jeśli cisza, to tyl­ko w dłoniach, które og­rze­wa ku­bek cze­kola­dy. Z Tobą... tyl­ko że w in­nym fo­telu, lecz wciąż so­bie naprzeciw. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 listopada 2013, 22:24

Zgub się w moich oczach, byśmy już nig­dy nie mu­sieli bez siebie wychodzić.

Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 listopada 2013, 21:53

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty