eyesOFsoul, teksty z listopada 2016 roku

8 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

I zro­zumiesz to do­piero wte­dy, gdy zniknę. Gdy nie po­wiem już więcej „Cześć, co słychać?”. Bo już nie będzie nic słychać. Na­wet oddechu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2016, 21:15

-Wróć. Wróć - pow­tarzam te słowa niczym man­trę. Wierząc, że mają one ma­giczną siłę. Ale ileż można żyć samą wiarą? Minęła ko­lej­na godzi­na. Za ok­nem ciem­ność no­cy pochłania ja­kiekol­wiek kształty. Wpat­ruję się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 listopada 2016, 01:00

Lu­bię no­ce. Gdy budzi się Księżyc. Gdy za­sypia Słońce. Wte­dy na ja­wie wędru­je po nad­wrażli­wych pias­kach codzien­ności. W ciem­ności łat­wiej re­jes­tru­je światło dnia. Mrok dogłębnie ana­lizu­je mi­nione godzi­ny. Od­po­wie­dzi..? Tak. Są i od­po­wie­dzi. Przy­nosi je mój sen. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 listopada 2016, 01:00

Nie jes­tem sa­mot­na. Ja i mój cień tworzy­my idealną parę. 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 19 listopada 2016, 01:51

Ciągle słyszę Twój ak­sa­mit­ny głos, wib­rujący między przes­trze­nią moich wspom­nień związa­nych węzłem przeszłości, a te­raźniej­szością, która miała być in­na. Ten dźwięk wy­woływał u mnie przyśpie­szo­ny rytm ser­ca. Czułam jak­by mo­ja dusza była [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 listopada 2016, 01:51

minia[tura]

ze wszys­tkich kaw
uwiel­biam tę białą

co roz­jaśnia myśli 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2016, 21:03

ty przecież lubisz

ciem­ne wier­sze
popić
jeszcze ciemniejszą

kawą 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 listopada 2016, 15:07

Zdej­mij ze mnie lis­to­pad, co t[r]opi się w oczach. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 listopada 2016, 17:06

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka