eyesOFsoul, teksty z lutego 2010 roku

23 teksty z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

I cza­sem mi­mo słońca, wy­pada wziąć parasol...
By w ra­zie deszczu kłam­stw nie zmoczyć zbyt­nio płaszcza praw­dy, ja­kie dum­nie przyszło nam nosić. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 27 lutego 2010, 02:09

Rodzic - op­cja full w XXI wieku

Zos­ta­wili wycho­wanie złotówkom...
A te­raz dzi­wią się, że za­miast błys­ku oczu, błyszczą ich dzieciom dolary. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 lutego 2010, 15:23

Niena­wiść trwogą ser­ca, gdy z oczu zionie mściwość. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 23 lutego 2010, 09:30

Na ich miej­scu też bym się bała wyjść na zewnątrz...
Sko­ro ich świat zam­knął się w pud­le, podłączo­nym do sieci. 

myśl
zebrała 57 fiszek • 22 lutego 2010, 15:52

Myśl dnia mu­si mieć treść...
Nie po­win­na być tyl­ko smaczna, jak ja­kaś zu­pa Winiary. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 lutego 2010, 15:25

Je­go "od­wa­ga" og­ra­niczyła się do wbi­cia noża w ple­cy. Nie pot­ra­fił spoj­rzeć ofia­rze w oczy. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 18 lutego 2010, 11:12

Mogłeś żyć ze złamaną nogą, to i z ser­cem dasz radę. Włoży się w gips. Kiedyś prze­cież mu­si się zrosnąć. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 17 lutego 2010, 07:06

Nie chciałabym być pre­zyden­tem RP...
Mój kręgosłup mo­ral­ny nie uniósłby ty­lu ocze­kiwań i nadziei społeczeństwa. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 16 lutego 2010, 08:34

Nie oce­niaj po po­zorach. Ten łysy w gar­ni­turze też jest mor­dercą. Wie­cznie za­bija nudę. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 lutego 2010, 01:07

Gra­foma­nię up­ra­wiali, słowa z błota wyciągali. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 14 lutego 2010, 01:59

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty