eyesOFsoul, teksty z lutego 2011 roku

15 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Znów cię rozbiorę

Dzi­siaj mów do mnie... kochanie,
bo za chwilę zrzucę z ciebie ubranie.

De­likat­nie po­ruszę biodrami
i zawładnę twoimi zmysłami.
Uniesiemy się w czasoprzestrzeni
w na­miętnej ek­sta­zie połączeni.

Po­dejdź... nie mówiąc nic więcej,
do­tykaj mnie śmielej... więcej, prędzej.

Nie przej­muj się guzikami
ten etap już jest za nami.
Chodź, po ut­ra­cone szczyty,
i ty, jak ja, bądź znów syty. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 lutego 2011, 17:29

Ci, co są jej war­ci... zaz­wyczaj nie przy­kuwają uwagi. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 18 lutego 2011, 19:57

Ot co

Ser­ca sku­te lodem,
szczycą się wolnością.
Ogar­nięci chłodem,
wal­czą z niestałością.

W kaj­da­nach przez życie -
z tym ciężkim brzemieniem...
Kochać chcą, choć skrycie,
uczu­cie - uśmie­rze­niem.

Nies­tałość wygrywa,
gdy zmienia się partnera.
Miłość tu przegrywa,
bo prze­cież jest nieszczera! 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 lutego 2011, 19:33

To, że ktoś ma ot­warte ra­miona, nie oz­nacza, że wpuści nas w swo­je objęcia. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 15 lutego 2011, 16:31

Cza­sami le­piej nie być, niż być obojętnym. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 14 lutego 2011, 17:14

Będąc lalką

Pocze­kaj aż zam­knę serce
i wyrzucę wszys­tkie klucze...
Wte­dy nie zra­nisz mnie więcej,
już więcej się nie zasmucę.

Nie zasnę wtu­lona w poduszkę,
cze­kając na twe objęcia.
Nie będę już płakać po nocach
oglądając nasze zdjęcia.

Pocze­kaj jeszcze chwileczkę!
Za­biję wszel­kie uczucia...
Zos­tanę znów marionetką.
Za­baweczką do zepsucia. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 13 lutego 2011, 09:31

Ma­nipu­lato­rom wiele uchodzi płazem, a prze­cież to ga­dy bez ja­kiego­kol­wiek kręgosłupa! 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 lutego 2011, 16:27

Porządek przys­parza za­mie­sza­nia, kiedy człowiek od­najdu­je się tyl­ko w chaosie...for ~lebo 

myśl
zebrała 62 fiszki • 10 lutego 2011, 16:59

Nie na­sycisz człowieka, kar­miąc go pus­ty­mi słowami. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 9 lutego 2011, 23:54

Naj­trud­niej ut­rzy­mać uśmiech, który nic nas nie kosztuje...


in­spi­red by Onufry 

myśl
zebrała 66 fiszek • 8 lutego 2011, 16:43

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty