eyesOFsoul, teksty z lutego 2012 roku

8 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Przeszłam z Tobą cały al­fa­bet i wciąż czuję, że są ta­kie wy­razy, w których li­tery będziemy od­kry­wać całe życie na nowo...mo­jemu eŁ. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lutego 2012, 04:15

Tyl­ko uli­ce znają wszys­tkie mo­je cienie,
kiedy nocą za­tapiam się w ich mroku. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 25 lutego 2012, 22:46

By­wa i tak, że wychodzi się z siebie i nik­nie, nie poz­nając włas­ne­go oblicza... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 23 lutego 2012, 12:03

Niektórzy ludzie po pros­tu in­spi­rują. Roz­ma­wiasz z ni­mi, a w międzycza­sie wyświet­la ci się slajd ob­razów, zdarzeń, zlepków słów, które do­paso­wujesz jak puzzle w jedną całość. Cza­sem od­chodzą, zos­ta­wiając blask spoj­rze­nia, z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 40 fiszek • 22 lutego 2012, 11:59

Tyl­ko tam, gdzie po­między wer­sa­mi nie ma już miej­sca na nic, in­ter­pre­tac­ja ma sze­rokie po­le do popisu. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 19 lutego 2012, 19:36

Do układu (Obiekcja)

Poważnie

to chciałabym mieć
imię wiatru
by zawiać
w ciszy
dotknąć

i może utonąć
w czyimś spojrzeniu.

A tak?
Po­zos­tają wersy
wy­padające z zawiasów. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 5 lutego 2012, 17:46

Układ

miłość ma imię wiatru
stąd ulotność
strzały
cza­sem niecelne
ka­leczą oburącz

a ja?

a ja znów piję kawę
na dzień dobry
sama
z przeszłością za­warłam pakt
o nieagresji 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 3 lutego 2012, 11:43

Niewierna

geomet­rii Two­jego ciała
uczyłam się latami

by pew­ne­go dnia
zos­tać głuchą

na kształty

bliz­ny wciąż znaczą
niewy­powie­dziane słowa

które chcę usłyszeć
kiedy znów mi­jam siebie 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 2 lutego 2012, 13:07

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty