eyesOFsoul, teksty z lutego 2014 roku

16 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

W ob­liczu wątpli­wości jes­tem ta­ka mała... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 lutego 2014, 10:58

Mu­sisz zro­zumieć, że cza­sem człowiek pot­rze­buje zam­knąć się w so­bie, połykając wszys­tkie klucze i ko­dy, a na­wet ki­je... by tak na sztyw­no przej­rzeć w końcu na oczy. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 27 lutego 2014, 23:12

Mog­li­byśmy us­ta­wić słowa w szeregu...

Tyl­ko
po
co,


tak jaw­nie,

ek­scy­tować
się

władzą. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 lutego 2014, 15:19

Do cho­lery, jes­tem ko­bietą, więc nie muszę wie­dzieć, który ka­bel po­win­no wsadzić się do gniazdka.


de­dyko­wane Li­vebo­xom wszel­kiej maści 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 lutego 2014, 19:48

Cza­sami wy­daje mi się, że jes­tem tak bar­dzo z od­ległych czasów, że aż mi głupio no­sić spodnie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 lutego 2014, 20:22

Mog­li­byśmy iść dokądkol­wiek, gdy­by tyl­ko słowa nie grzęzły nam w gar­dle w py­taniu o drogę. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 23 lutego 2014, 16:43

Mógłbyś być je­dynie pyłkiem w kos­mo­sie... A i tak zam­knęłabym Cię w dłoniach, na­zywając całym światem.

eŁ.owi 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 lutego 2014, 11:03

Cza­sa­mi trze­ba wyjść po­za mar­gi­nes, by się w pełni dopisać.


in­spi­red by truman 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 lutego 2014, 14:51

Zos­ta­wiam bliz­ny, bo zna­lazłam już swoją wolność. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 19 lutego 2014, 18:51

Przy­naj­mniej mam się z kim żreć o tę kość, której nie chcesz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 lutego 2014, 16:31

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty