eyesOFsoul, teksty z lutego 2017 roku

7 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

W życiu jest jak z tym psem od sąsiadów: on cię nie lu­bi, bo nie mu­si cię lu­bić. A ty nie po­winieneś chcieć mu się przypodobać. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lutego 2017, 21:57

implozja

ze wszys­tkich miłości

ta do ciebie
tru­cizną [mi] była 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2017, 23:08

zatrzaśnij ostatnie drzwi*

zos­tały listy
wisiorek
kil­ka książek z de­dykacją

bo ktoś kiedyś był
i zniknął/Tru­mano­wi / 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 lutego 2017, 21:07

Ona? Ona chciała fa­ceta z krwi i kości, a nie bo­ga czy też sze­ryfa w ja­kimś tam hrabstwie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2017, 22:13

Tęsknię za samą sobą. Bo mój świat. Mój azyl w którym znaj­do­wałam uko­jenie z dnia na dzień się kur­czy. W pus­tym mie­szka­niu. Stoję sa­ma. Og­ra­niczo­na. Przy­bita wi­dokiem z ok­na. Gdzie mrok pochłania [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 lutego 2017, 03:20

Cza­sami ta myśl, że poz­wo­liłem jej odejść pie­cze niczym ra­na na skórze, która nie ma nadziei zab­liźnienia się. Ogar­nia mnie wte­dy tęskno­ta, która swoim os­trzem prze­bija się przez miękkie gardło nad­wrażli­wości. To [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 5 lutego 2017, 03:20

Jes­teś ta­ki od­legły. Stoisz po dru­giej stro­nie prze­paści, do której wrzu­ciłeś nasze marze­nia. W od­da­li słyszę jej głos. Gdy Twe oczy dos­trze­gają jej syl­wetkę, nie widzisz ni­kogo in­ne­go w za­sięgu swe­go wzro­ku. Od­chodzisz. A po­de mną załamu­je się ziemia. Spa­dam w ot­chłań. Znów samotna. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 lutego 2017, 03:20

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty