eyesOFsoul, teksty z lutego 2019 roku

4 teksty z lu­tego 2019 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

kolejny raz

mam wrażenie że bar­dziej składam się z drzazg
niż z całości
że mo­je końce świata
roz­chodzą się we wszys­tkich stronach
że ta skorupa
zaczy­na mi już za bar­dzo ciążyć

mam wrażenie że na­wet jeśli wzięłabym się w garść
prze­ciekłabym so­bie przez pal­ce

czy mógłbyś mi po­wie­dzieć gdzie jestem
i który to już raz umieram?

ja już przes­tałam liczyć
na cokolwiek 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2019, 14:01

trafiony zatopiony

po­dob­no są gor­sze nie­szczęścia na świecie
niż ja

ale wciąż trud­no mi uwierzyć
że mogłabym być twoim początkiem
z którym można zacząć od nowa

fas­cy­nac­ja - to całkiem dziw­ne zja­wis­ko
kiedy przed czub­kiem no­sa
wy­ras­ta ci myśl tyl­ko o niej

i ani się obejrzysz
a tkwisz w tym po uszy

pow­tarzam ci więc że nie warto
stać nad prze­paścią ust
by w nią skoczyć 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2019, 13:38

By­liśmy niemal przyk­le­jeni do siebie, a miałam wrażenie, że jed­no z nas jest kil­ka­set ki­lometrów stąd... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lutego 2019, 00:25

M jak Miłosz*

dwa­naście żeber niżej -
Ty,
całość mo­jego świata* sy­nowi, 23.01.19 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2019, 01:50

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty