eyesOFsoul, teksty z maja 2010 roku

26 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Pamiętaj

Niektóre od­po­wie­dzi nie wy­magają słów. Wys­tar­czy je­no krótkie spoj­rze­nie, trze­pot rzęsa­mi, sub­telny uśmiech czy też de­likat­ny do­tyk... I wszys­tko jest jasne. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 30 maja 2010, 22:30

Kochaj

Te słowa od­mieniają życie i są naj­piękniej­szym do­wodem miłości, ja­ki ko­bieta może dać mężczyźnie. - Będziemy mieli dziec­ko! - I cały wszechświat tra­ci znacze­nie. Ser­ce łopocze, jak osza­lałe i kiedy do­tyka się brzucha swej ukocha­nej jest się pew­nym, że po­tomek właśnie się od­wrócił, nie­chcący ko­piąc matkę. Tak... Właśnie wte­dy świat rodzi się na nowo... 

myśl
zebrała 79 fiszek • 29 maja 2010, 19:16

Fa­cet kon­tra mężczyzna

Fa­cet pot­raktu­je Cię przed­mioto­wo. Po­wie: - Jes­teś mo­ja! - A Ty z ra­dością rzu­cisz mu się na szyję. To właśnie jest po­zor­ne szczęście. Kiedyś się skończy. Na ra­zie obo­je ciągnięcie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 159 fiszek • 28 maja 2010, 20:42

Ja, mały człowiek

Jak to jest być po tam­tej stro­nie życia?
Gdzie jest ludzka gra­nica bycia?
Co się znaj­du­je u podnóża śmierci?
Czy ser­ce w pier­si bi­je, czy tyl­ko się wier­ci?
Czy można być mar­twym nie leżąc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2010, 15:22

Wybaczam

Pa­miętam os­tatnie spotkanie
i Two­je niedo­kończo­ne zdanie
i wie­rzby szu­miące nad na­mi
i smu­tek zalęgający pod ocza­mi
i w kościach łupiące pragnienie
i wspólne uwielbienie
i miłość, która była
i zażyłość, która łączyła
i strach, że to już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 maja 2010, 15:07

Mój Drogi

Myślałeś kiedyś Mój Drogi,
że w życiu pod sa­me no­gi
kłody rzu­cać Ci będą,
aż w końcu nazwą Cię „mendą”
i porzucą na ja­kimś rozstaju
lub może w opuszczo­nym gaju
będziesz tkwić samotnie...
Marząc, by żyć godnie?

A może [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 maja 2010, 23:58

Niebiańska Pani

szu­kał daleko
za siódmą górą i dziewiątą rzeką
chodził różny­mi ścieżkami
cza­sem wydeptanymi
a cza­sem no­wymi szlakami
niekiedy na przełaj od­ważnie kroczył
cho­ciaż wie­dział, że życie może go zaskoczyć
cza­sem z górki
lecz częściej pod górkę
szedł i szedł
szu­kając
i często [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 23 maja 2010, 21:31

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 maja 2010, 00:04

Kasiek

1.

- Ka­siek?! - znała ten głos. Znała ten ton. Znała to imię. Bo tyl­ko on tak do niej mówił. Tyl­ko on tak ak­cento­wał ten wy­raz. I tyl­ko on miał ten głos. Wiele [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 maja 2010, 17:49

Bez­senna noc

Trud­no o spo­koj­ny sen, kiedy myśli kotłują się w głowie. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 17 maja 2010, 15:20

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty