eyesOFsoul, teksty z maja 2011 roku

27 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ochładzasz swoim ciepłem, kiedy jes­teś nieobec­ny, trzy­mając mnie za rękę. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 31 maja 2011, 14:47

Wy­korzys­tując słowa, nie gwałć ich znaczenia. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 30 maja 2011, 20:35

Są i ta­cy ludzie, od­da­leni od nas o czte­rys­ta ki­lometrów, a mi­mo to ich bu­dujące słowa fun­da­men­tują uśmiech na twarzy. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 29 maja 2011, 17:17

Face(Boga)

Wczo­raj była burza,
pioru­ny trzas­kały jak flesze
a mi wy­dawało się,
że Bóg ma apa­rat w ręce,

świat nag­le za­marł w bezruchu,
jak­by po­zując Stwórcy
a ludzie, niewier­ni, bez grzechu,
cze­kali aż skończy się chmurzyć,

prąd wy­siadł i ciem­ność nastała,
diabeł znów wyszedł z ukrycia,
usiadł so­bie na parapecie,
pat­rząc jak to pot­ra­fi ba­wić się elita. 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 28 maja 2011, 15:58

Twar­da sztuka
Połamiesz so­bie zęby, próbując ją rozgryźć. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 27 maja 2011, 18:22

Cóż z te­go, że mnie roz­pa­lisz... Sko­ro nie pot­ra­fisz ut­rzy­mać płomienia. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 maja 2011, 22:00

Zaw­sze można tra­fić na swój szczęśli­wy nu­merek... w łóżku. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 25 maja 2011, 16:27

Zdarza się jed­nak spot­kać człowieka, który uderzy nas swoimi uczu­ciami. Ta­kim... pra­wym sier­po­wym. Pros­to w serce. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 24 maja 2011, 21:01

Roz­wiązłość krępu­je serca. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 23 maja 2011, 15:02

Ze mną, ale beze mnie

Pat­rzyłeś na nią
jak­by naga,
ze złama­nym skrzydłem
właśnie spa­dała z nieba.
Widziałam,
jak przem­knął uśmiech
na two­jej twarzy,
kiedy na ciebie przelotnie
spojrzała.
Nie trzy­małam dłoni
na two­jej piersi
a mi­mo to czułam
jak tętno ci przyspiesza.
Zadrżałam...
Przy­tuliłeś mnie,
sądząc, że to z zimna,
a ja odczułam
twoją ciepłą
nieobecność. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 19 maja 2011, 12:32

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty