eyesOFsoul, teksty z maja 2012 roku

23 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Cienie ma­my skur­wiałe. Ciągle na uli­cach, blis­ko latarni... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 31 maja 2012, 18:47

Mu­si się nie być, by odejść. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2012, 19:49

Trze­ba wyjść z for­my, żeby na­dać so­bie no­wy kształt. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 maja 2012, 19:20

Bar­dziej jes­tem w tych słowach z końca warg, które już drżą, ale brzmieć nie potrafią. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 maja 2012, 01:00

Za sobą jes­tem bardziej... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 maja 2012, 16:09

Przychodzą mo­men­ty, kiedy roz­bi­jam się o włas­ne kan­ty, tyl­ko po to by za chwilę znów zszy­wać ra­ny i sta­wiać siebie na nogi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2012, 13:10

Be­zimien­ne słowa da się łat­wo doczy­tać w spojrzeniu. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 maja 2012, 01:35

Między in­ny­mi... mnie nie ma. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 23 maja 2012, 01:34

Po­zos­ta­je w nas ta­ka pus­ty­nia, w której po ho­ryzont nic nie ma... A jest się prze­cież w każdej dro­binie piasku. 

aforyzm • 22 maja 2012, 01:46

Chciałam po­wie­dzieć, by dla od­miany, nie słuchać. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 maja 2012, 02:38

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty