eyesOFsoul, teksty z maja 2013 roku

28 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Rodziców nie wy­bie­rzesz, męża - owszem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 31 maja 2013, 11:45

Do ce­li... dąży się przez kraty. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 30 maja 2013, 15:41

Je­dyne co w życiu pot­ra­fię zna­leźć, to skar­pe­ty nie do pary. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 29 maja 2013, 19:43

Nie licząc, można do­dać otuchy. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 maja 2013, 17:50

Czu­jesz po­ciąg? Sta­wiaj to­ry, by móc się nim przejechać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 maja 2013, 15:09

Człowiek zdjęty z krzyża by­wa bar­dziej przybity. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 24 maja 2013, 12:38

To nie tak, że człowiek jest nie­szczęśli­wy. Niektórzy po pros­tu się boją, że kiedy w końcu poz­wolą szczęściu zawładnąć każdą tkanką w swoim ciele... Ono znik­nie. I po­zos­ta­nie ból. Tak jak zawsze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 maja 2013, 00:03

Bo o to w tym wszys­tkim chodzi... żeby w życiu być trochę le­karzem, który po­wie, że zro­biliśmy wszys­tko, co w naszej mo­cy. I mi­mo, że cza­sem się nie uda i przeg­ra­my, to sa­mi przed sobą możemy przyz­nać, że próbo­waliśmy. Po pros­tu próbowaliśmy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 maja 2013, 12:19

W prze­ciwieństwie do śmier­ci - życie jest niestabilne. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 maja 2013, 13:14

No­simy krzyże, więc ma­my pra­wo upadać. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 20 maja 2013, 11:15

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty