eyesOFsoul, teksty z maja 2015 roku

5 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

gdziekolwiek

„Nies­te­ty, dob­re rzeczy często miewają zły dzień. Po wy­piciu rozsądnej ilości al­ko­holu znów zarzu­casz kil­kudziesięcioki­log­ra­mową tożsa­mość na ple­cy i idziesz do do­mu, a cza­sami na­wet do pra­cy. Lub jeszcze gorzej...”
~ Bro­nisław Świ­der­ski


próbu­jemy przestać
od­bi­jać się
w ko­lej­nych butelkach
wy­lanych do zlewu

na marne 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 maja 2015, 23:32

jaskółki nisko latają

choć się nie przelewa
będzie burza

w do­mach
od łez
pougi­nają się kolana/jaskółkom, za ich niskość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 maja 2015, 21:31

.ty

"Wiem, co po­maga w lik­wi­dowa­niu lęku. (...) Bez wątpienia - re­gular­ne spa­nie w jed­nym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stop­ni gorączki, ona pójdzie nam do ap­te­ki i ugo­tuje nam rosół."
~ Ja­kub Żulczyk


nie pot­rze­buję więcej
za­nosić się płaczem
od kiedy jesteś(my)

razem

sny są zielone
a us­ta wciąż ciepłe 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 maja 2015, 15:54

para_doks

"Nie lu­bię mężczyzn, za który­mi wlecze się dy­miący ślad zapłaka­nych kobiet."
~ Wys­tan Hugh Auden

a mi­mo to pat­rzę na ciebie
jak na bo­ga w które­go ktoś

znów uwierzył
bo prze­cież wciąż mogę być
tą ostatnią

której ci zabraknie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 maja 2015, 14:20

związki

"Na py­tanie 'co słychać?' chciałem zabijać."
~ Błażej Przygodzki


wszys­cy ko­goś mają
na­wet ja
mam kilkudziesięciokilogramowy
smu­tek

wciąż przy sobie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 1 maja 2015, 19:01

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty