eyesOFsoul, teksty z marca 2010 roku

26 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Swo­je męstwo oka­zuje fajtłapę he­rosem nazywając,
i do wal­ki z nim - w imię ko­biety - mężnie z orężem stając. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 31 marca 2010, 22:14

"Cud palacza"

Możesz mu na­wet po­wie­dzieć, że pa­lenie jest jak wbi­janie so­bie ko­lej­nych gwoździ do trum­ny. To i tak nie pos­kutku­je, bo on będzie myślał, że te gwoździe w końcu zar­dze­wieją i wy­padną, a sam zos­ta­nie uleczony. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 marca 2010, 18:52

...uśmie­cha­my się do siebie. W duchu dziękując za te uśmie­chy. Bo prze­cież tak niewiele pot­rze­ba, by się ogrzać. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 28 marca 2010, 17:21

Kiedy tak na mnie pat­rzy, czuję się na­ga. Myślę so­bie wte­dy, że po­win­nam być onieśmielo­na. Ale, do diabła! Nie jes­tem. Kiedy je­go wzrok ba­da każdy, ro­zumiecie... Każdy cen­ty­metr mo­jego ciała. Uśmie­cham się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 69 fiszek • 26 marca 2010, 14:29

...tęskno­ta szu­kając ujścia, przeg­ry­za się jak kor­nik w drew­nie codzienności. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 marca 2010, 15:50

„Szu­kając sprawiedliwości”

Z Niemiec czy też z Pol­ski. Z ryn­szto­ku, z mos­tu, z plaży, czy też z re­zyden­cji za pół mi­liona... Skądkol­wiek. Zo­baczysz to sa­mo słońce, które spra­wied­li­wie roz­da­je swe promienie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 24 marca 2010, 15:29

A kiedy przyj­dzie Ci „nas” podzielić na dwo­je, proszę Cię tyl­ko o jed­no - pozwól mi mieć dob­re wspom­nienia. Nie chcę czuć nienawiści. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 marca 2010, 18:30

Nikt i nic nie niszczy mnie tak doszczętnie, jak mo­je oba­wy i czar­ne myśli. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 21 marca 2010, 22:16

Spośród tej gar­stki niewielu blis­kich... Ty jes­teś war­ty wszys­tkiego i wszystkich. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 20 marca 2010, 17:54

Magia człowieka

Mi­niatu­ra stworzo­na z pot­rze­by przy­pad­ku przy­pad­kiem szczęśliwego.
eyesOF­soul feat. bys­try76 


Urok so­boty i ko­biety siedzącej nap­rze­ciw. Mu­zyka puszczo­na ze sta­rego gra­mofo­nu. Blask świe­czek, od­bi­jających swój płomień w kieliszkach z czer­wo­nym wi­nem. Uśmiech na [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 marca 2010, 18:48

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka