eyesOFsoul, teksty z marca 2011 roku

21 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Babskim okiem

Mój mąż to cho­leryk. Wkur­wia się o każdą pier­dołę. Os­tatnio byłam z Magdą na za­kupach. Oczy­wiście miało być na chwilę... Nasza chwi­la trwała cały dzień. Prze­cież mu­siałyśmy przy­mie­rzyć ciu­chy, bo ku­powa­nie na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 marca 2011, 19:52

Naj­czu­lej do­tyka to, co objęte jest tyl­ko chłod­nym spojrzeniem... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 marca 2011, 22:42

W kawiarni

Set­ki spoj­rzeń
uk­radkiem od­da­nych
i kil­ka płochych myśli
i ta nadzieja,
na przy­pad­ko­we spot­ka­nie
prag­nieniem, że im się ziści
i pa­nujące milczenie
wspólną ciszą,
którą dzielą oboje,
na kawie
przy różnych stolikach
osob­no,
a jak­by we dwoje. 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 29 marca 2011, 21:58

Zdradzają nas smut­ne oczy, gdy są wier­ne nieszczęściu. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 marca 2011, 19:24

Pusty portfel

bo­li życie
w którym nas
za grosz nie ma
gdy w oczach monety
od­bi­jają się
płomieniem
spa­lając resztki
ja­kichkol­wiek uczuć
tam dłonie zbyt zimne
i świat zbyt szeroki
by objąć i ogrzać
to co war­te wszel­kich skarbów 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 24 marca 2011, 22:28

Mając brud­ne ręce, częściej myd­li się oczy! 

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 marca 2011, 18:10

Za ścianą po­wiek wy­muro­wano wyobraźnię. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 20 marca 2011, 13:25

Człowiek może zgo­tować so­bie niezły los, jeśli uczu­cia w nim wrzą... 

myśl
zebrała 61 fiszek • 19 marca 2011, 21:03

Huśtaw­ki emoc­jo­nal­ne bu­jają napięciem. 

myśl dnia z 10 listopada 2013 roku
zebrała 79 fiszek • 18 marca 2011, 22:46

W wirze codzien­ności najłat­wiej o zawrót głowy. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 17 marca 2011, 22:02

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty