eyesOFsoul, teksty z marca 2012 roku

13 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Heterogeniczność

Ty­tuł: - Bez tytułu


Nie ro­zumiem, co mnie w niej po­ciąga. Może to kwes­ta spoj­rze­nia, które za­wiesiło się na kil­ka se­kund, kiedy przechodziłem obok. A może to tyl­ko po­bożne życze­nie, jak wszystko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 31 marca 2012, 14:50

Kiedy do­tykają słowa... pot­ra­fią wdepnąć w nas wy­raza­mi twarzy. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 marca 2012, 19:11

Z szab­lonów naj­le­piej jest... wypadać. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 marca 2012, 19:53

Im dalej, tym coraz cichszy jest hałas*

by­wam przeźroczysta
kiedy kleją się do mnie godziny
spałęta­ne w niebycie
a ja z bra­ku
pot­ra­fię tyl­ko skreślić
siebie 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 26 marca 2012, 18:58

***

Mógłbym spróbo­wać zak­ryć ból, wyj­mując z kie­sze­ni kil­ka uśmiechów, które kiedyś próbo­wałaś już rozkleić.


po wewnętrznej stro­nie powiek
jak­by bar­dziej... łzawo
prze­myka cień
zdar­ty z os­tatniego świtu
i głucho przytakuje
że mógłby być jeszcze szczęśliwy 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 24 marca 2012, 12:10

Człowiek przez la­ta uczy się, jak za­pom­nieć o bra­ku ciepła dłoni, kiedy sa­mot­nie idzie na spa­cer. I ro­zumiesz... Przychodzi je­den dzień, jed­na chwi­la, cho­ler­ne mgnienie oka, kiedy ktoś prze­lot­nie dot­knie. Wiesz?! Tak nie­chcący, jak­by przy­pad­kiem i całkiem bez znacze­nia... A Ty znów roz­sy­pujesz się w pył, czując jak wiele przez ten czas straciłeś. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 marca 2012, 00:41

Spa­dam... tak cho­ler­nie, niebez­pie­cznie w dół, że nie mam już sił, i bez­radnie rozkładam ręce. I wiesz co? On wte­dy nag­le jest obok. Pat­rzę na niego i wiem, że pot­ra­fię la­tać. A prze­cież jeszcze chwilę te­mu na­wet nie wie­działam, że mam skrzydła. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 18 marca 2012, 15:53

Każdy ma swo­je jest, kiedy go nie ma... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 marca 2012, 19:36

Do­tykaj spoj­rze­niem... by ubierać mnie w miłość. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 marca 2012, 19:31

Trze­ba nam stać w miej­scu, by wiosen­nie zakwitnąć... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 marca 2012, 00:15

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty