eyesOFsoul, teksty z marca 2013 roku

26 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Mimo to warto

Całe życie marzyłam o kimś ta­kim jak ty. Ale gdy już cię zna­lazłam, mam wrażenie, że nie po­win­niśmy się nig­dy spot­kać. Nie żyłabym wte­dy w ciągłym przeświad­cze­niu, że za­miast ser­ca po­zos­ta­nie mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 31 marca 2013, 16:05

Ostatnio nikt nie umarł

Mieć sy­na to nie to sa­mo, co być ojcem.
— Fi­ref­lies in the Garden


Był. To je­dyna ro­la jaką zapamiętał,
że trze­ba z nad­chodzącą wiosną od­taić
sto­sun­ki. Ale nie wie­dział jak.
Może nikt go tego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 30 marca 2013, 11:38

Zabajona wyobraźnia

Małgorza­ta żyła w baj­ce. Pul­sując od przeświadczenia,
że można przejść każde dno.
Za sied­mioma góra­mi będzie w końcu dra­bina.
Al­bo cho­ciaż książę z kil­ko­ma rumakami.
Bo dziś już je­den nie wystarczy.
Trze­ba wiele. Na­wet do kochanek
nie na­leży się ograniczać,
by nie po­paść w rutynę.

Wciąż spóźnia się co kwadrans
i od no­wa od­licza do ko­lej­nej dobranocki. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 marca 2013, 21:43

Wiatr od wschodu

Małgorzatę og­ra­niczają szkła,
więc zdej­mu­je szy­by, okulary
po­roz­le­piane pod języ­kiem
nie dra­pią już podniebienia
jak głos, gdy wychodzi
niep­rosze­nie na zewnątrz.

Jest wszędzie oder­wa­ny
od sen­su pisze o domach
z Przed­wiośnia Żeromskiego

nic więcej nie zapamiętała. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2013, 10:26

O wschodzie

Pot­rze­bujesz mężczyz­ny, który weźmie cię na plażę, zasłoni ci oczy dłonią, żebyś poczuła piasek pod sto­pami. Chcesz fa­ceta, który obudzi cię o brzas­ku, bo nie będzie mógł się docze­kać, żeby z tobą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 marca 2013, 13:05

Piszę, by wie­dzieć, że jestem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 marca 2013, 20:51

Bez przymrużenia

Małgorza­ta to kry­zys, na który nie ma
le­kar­stwa. Po diag­no­zie od­syłają takich
do do­mu, żeby mog­li za­pom­nieć po co
przyszli. Dla pot­rze­by rozpoznają
w so­bie ko­lej­ne sta­dium, nie potrafiąc
za­pano­wać nad ogólną dys­pro­por­cją.

W od­cinkach nie ma nieskończoności,
ale zaw­sze jest ten mo­ment, kiedy masz
nadzieję, że może jed­nak jest cień.
Pod ocza­mi. Z niewys­pa­nia. Ko­feina 
dzień w dzień ura­bia się po łokcie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 marca 2013, 16:36

Letters like feathers

Lis­ty jak pióra


His­to­ria, która się nie wydarzy,
łapie mnie na tym, że jeszcze żyję,
bo wciąż szu­kam blizn. Te na
łopat­kach miały szczególne znaczenie.
Nie widzę żad­nych. Odeszły.

Z tobą było po­dob­nie. Kiedy nie mogę
wyt­rzy­mać - nie przy­wierasz jak magnes.
Do bólu. Wszys­tko tak nienaturalnie
pęka. Gdy widzę pur­pu­rowe niebo
i spa­dające pióra za tam­tym słońcem

jest zachód. Skrzyn­ka poczto­wa Edenu. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 marca 2013, 12:36

Jesteśmy inni, tacy sami, kompletnie bezsensu

Chciałam żebyś zbierał ze mnie więcej
niż kiedy­kol­wiek mówiłam. Ale nazbyt
jes­tem jak ona. Kiedy mil­czy -
zos­ta­je ta­jem­nicą. Przysłania niebo.
Nie jest, a pat­rzą na nią. I nic
nie przedziera się głębiej.

Spróbuj so­bie wyob­ra­zić, że za­padam
w słowach, których nie słyszysz.
W wy­miaro­wość jaką nie sposób dostrzec,
gdy tyl­ko po­ruszam war­ga­mi.
Między na­mi wciąż przes­trzeń pochłania myśli.
Nie pot­ra­fię ci ich zdradzić,

a pot­rze­buję, żeby móc zwolnić. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 marca 2013, 17:38

We krwi ma wplecione klucze

Małgorza­ta mil­czy. Bez­sku­tecznie 
próbuję do­wie­dzieć się, dlacze­go.
Ale cisza pot­ra­fi tyl­ko roz­war­stwiać
nit­ki. Jak ziar­na budzą niepokój.
Bo nie wszys­tkie będą doj­rzałe.

Za­nim przyj­dzie la­to, można umrzeć.
Od daw­na czuję. Śmierć. Drzwi do nowego.
Cza­sem myślę, że jes­teśmy co­raz bliżej,
by dot­knąć. Za­nim za­pom­ni, do ko­go pukać
i o co pro­sić. Na ra­zie to w nas rośnie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 16 marca 2013, 17:20

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka