eyesOFsoul, teksty z marca 2014 roku

11 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Co­raz częściej ubieram Two­je koszu­le, niemalże jak pies zaz­naczam swo­je terytorium. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 marca 2014, 22:07

Owińmy się w jedną sa­mot­ność... Zaw­sze to ciep­lej przecież. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 26 marca 2014, 20:06

Jes­tem nieak­tual­na, jak nu­mer te­lefo­nu, pod którym próbu­jesz wydzwo­nić swo­je myśli... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 marca 2014, 21:02

Mog­liśmy być szczęśli­wi, ak­ceptując swo­je invidium. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 23 marca 2014, 22:59

Wśród zachodów... gu­bią się powroty. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 marca 2014, 20:44

Tam, gdzie Cię nie ma... Jest mi siebie za mało.


w tęskno­cie, eŁkowi 

myśl
zebrała 117 fiszek • 17 marca 2014, 21:13

niewidoki

próba No.1

od dzi­siaj wszys­tko jest nie w kolorze
na­wet dłonie nie mają już bar­wy chleba
o po­ran­ku dot­knięta smugą światła
nie pot­ra­fię ot­worzyć oczu

a może roz­wieram je naz­byt mocno
by co­kol­wiek zobaczyć 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 13 marca 2014, 13:22

Zadłużona w To­bie... nig­dy się nie spłacę.


mo­jemu eŁkowi 

myśl
zebrała 70 fiszek • 12 marca 2014, 23:38

Bez książek człowiek jest bezludny. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 11 marca 2014, 20:48

Często wychodzę z siebie. We dwo­je to zaw­sze raźniej... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 marca 2014, 14:05

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty