eyesOFsoul, teksty z marca 2015 roku

5 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

wyspa.

wpadłabym w kałuże twoich odbić
gdy­by tyl­ko można było

w od­cieniach zieleni
zo­baczyć stały ląd 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 marca 2015, 21:19

Pot­rze­ba od­dechu rodzi się ze śmier­ci niźli z życia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 marca 2015, 22:29

za(u)ważyłam

nie miałabym cza­su umrzeć
gdy­by nie ty 

i two­ja nieobecność 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 marca 2015, 15:09

* * *

Minęła ko­lej­na godzi­na. An­ka sie­działa w bez­ruchu w fo­telu ok­ry­ta ko­cem. Jej twarz rozświet­lał blask księżyca, wpa­dający przez ok­no. Zmęczo­nym wzro­kiem pat­rzyła na te­lefon. Wokół trwała bez­na­miętna cisza. Czuć było na­pięcie. Powietrze [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 22 fiszki • 9 marca 2015, 22:10

(za)kończ(enia)

"Jes­teś burzą, do której chciałoby się uciec, gdy­by tyl­ko można było..."
~ eOs


w szklan­ce wo­dy nie da się wycho­dować tęczy
więc nie wiem skąd ta burza

w twoich oczach życie przew­ra­ca się do góry nogami
i wys­ka­kuje przez okno
z czwar­te­go piętra naj­piękniej jest nocą

kiedy wszys­tko zachodzi
za da­leko chciałoby się uciec 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 marca 2015, 19:56

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty