eyesOFsoul, teksty z marca 2019 roku

7 tekstów z mar­ca 2019 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

choroba XXI wieku

nas­tały czasy
gdzie cały do­robek mieści się
w walizce

i dom na kółkach
na­wet niewłasny
a wy­najęty
w każdym zakątku Polski

nas­tały właśnie ta­kie czasy
w których ni­by się jest 
ni­by żyje
ni­by się ma 

a jed­nak brak
jak­by kończyny
przez co za­miast iść

kuśtykasz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2019, 22:35

ogłoszenia drobne

odkąd pa­miętam
szu­kam człowieka
który pot­ra­fiłby objąć

moją samotność 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2019, 22:23

10lecie eyesOFsoul, czyli mnie

Według moich ob­liczeń, mi­ja mi w tym miesiącu, 10le­cie na cy­tatach. Kiedy os­tatnio przeglądałam swo­je sta­re wpi­sy i pat­rzyłam na ko­men­tarze pod ni­mi... Zatęskniłam za tą naszą starą paczką. Miałam wrażenie, że [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 7 marca 2019, 23:28

spowiedź

mówią że to mija
że na­wet pus­tkę da się za­pełnić
myślą mową
uczyn­kiem

i zaniedbaniem

dlacze­go więc nie pot­ra­fię
roz­grzeszyć się
z ciebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 marca 2019, 21:22

Suk­ces za­leży też od sta­tystów. Bo gdy­by nie oni, na czyim tle byś brylował? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 marca 2019, 19:39

pustka

choć odkłada się w nas latami
od­czu­wasz ją znienacka
jak­by do­piero co 
weszła przez uchy­lone drzwi
do sieni

po­tem jest już gorzej
gdy próbu­jesz pozbierać
resztki obecności
które po­zos­ta­wione w kątach
rozkładają się i gniją

masz wrażenie że prze­gapiłeś
os­tatni pociąg

i nig­dzie więcej już nie pojedziesz 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 marca 2019, 14:54

jak książka

chciałabym cza­sem wyjść po­za nawias
pos­ta­wić prze­cinek za­miast krop­ki
mieć ja­kiś ciąg dal­szy

bo gdy chodzi o ścisłość
czuję się ciągle niedokończona
jak­by ktoś roz­począł mnie czytać
i za­raz później odłożył na półkę

niechciane 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2019, 12:08

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty