eyesOFsoul, teksty z października 2009 roku

19 tekstów z paździer­ni­ka 2009 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ma ser­ce. Czuję jak bi­je pod moimi pal­ca­mi, gdy do­tykam je­go na­giego tor­su. Tyl­ko, że to wciąż za mało. Wciąż za mało, by mnie kochać. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 października 2009, 22:06

- Wte­dy poczułam, że jes­tem dla ko­goś ważna. Ot tak. Po pros­tu. Bo jes­tem. Bo nie trze­ba było nic więcej udo­wad­niać. Wiesz, co to dla mnie znaczyło? Jak­bym na ciem­nym, gra­fito­wym niebie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 października 2009, 21:09

Gdy na­pisała mi, że od­szedł… Nie mogłem uwie­rzyć. Wiecie… Ona jest jed­na z tych ko­biet od której się nie od­chodzi ot tak. Nie chodzi mi o to, że jest niesa­mowi­cie piękna i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 października 2009, 13:42

Po­daro­wał jej bu­kiet stok­ro­tek z płatków śniegu, a na jej smut­nej twarzy zaczął rodzić się de­likat­ny uśmiech. Je­den z tych uśmiechów, które czu­je się w głębi serca. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 października 2009, 23:15

I dziś, kiedy pragnę byś mnie przytulił.

Odchodzisz...
...bez pożegnania. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 października 2009, 19:56

- Kim jes­tem? - pat­rzę w lus­tro próbując od­po­wie­dzieć so­bie na to py­tanie. - Sko­ro mam od­bi­cie, to jes­tem. Ale kim? Ile mnie jest we mnie? - próbuję wyczy­tać prawdę w mych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 października 2009, 18:49

Bo bez Ciebie jest zim­no.
Tak prze­sad­nie zim­no.
Na­wet w upal­ne lato. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 19 października 2009, 18:02

Dziś doszczętnie zburzyłeś nasz do­mek z kart, bu­dowa­ny os­tatkiem sił. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 października 2009, 02:10

Cza­sami tak mam, że po­padam z jed­nej skraj­ności w drugą.
Tyl­ko cho­lera, nap­rawdę nie wiem - dlacze­go żyję w pomiędzy.
Ani to czar­ne, ani białe.
Ni to hor­ror, ni komedia.
Ta­kie pośrod­ku zmie­rzające niewiado­mo dokąd! 

myśl
zebrała 30 fiszek • 17 października 2009, 12:36

Chciałabym znów być małą dziew­czynką, która pot­ra­fi roz­ma­wiać z kamieniami... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 17 października 2009, 01:55

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka