eyesOFsoul, teksty z października 2010 roku

28 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Nie wszys­tkie wyjścia są przez drzwi... 

myśl
zebrała 97 fiszek • 30 października 2010, 19:20

Płacąc ser­cem, nie żądaj reszty... 

myśl
zebrała 112 fiszek • 29 października 2010, 15:29

Kiedy biorę się w garść - pros­tują pal­ce. I znów roz­praszam się we mgle ty­toniu, choć chciałam tyl­ko odet­chnąć... Świeżym powietrzem. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 28 października 2010, 11:11

Niektórzy ludzie do­piero wówczas, gdy stracą wzrok... Przej­rzą na oczy - łagod­niej­szym spojrzeniem. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 października 2010, 17:00

I z bra­ku siebie pęka w szwach... Człowiek.Z uśmie­chem ~trojankowi 

myśl
zebrała 73 fiszki • 26 października 2010, 19:00

La­tarką nie oświecisz ko­goś, kto w ciem­nościach niewie­dzy stoi. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 25 października 2010, 18:35

Od­dając się bez reszty, prze­pad­niesz w całości... 

myśl dnia z 27 maja 2012 roku
zebrała 138 fiszek • 24 października 2010, 15:06

...i zda­nia mogą być bez wyrazu. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 23 października 2010, 14:03

Przy­pad­ki chodząpo ludziach, dla­tego jes­teśmy ta­cy obolali. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 22 października 2010, 12:48

...ludzie po­win­ni czuć, że są ta­kie ser­ca, przy blas­ku których top­nieje lód i w za­wieję zaw­sze znaj­dzie się przy nich dla nas miej­sce. Wte­dy świat nie wy­daje się ta­ki straszny i obcy. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 21 października 2010, 22:10

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty