eyesOFsoul, teksty z października 2011 roku

16 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

404 - Error

Je­sień do­tyka dłoni,
zawstydzonych
tym że marzną
i o świcie
zdzierają z oczu
głuche kocham.

Tęsknię w każdą tęczę,
która op­la­ta szyję,
wciąż nie pot­ra­fiąc mnie uciszyć.

Więc... umieraj, kiedy brak ciepła.
Wte­dy po ciebie nie przyjdę. 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 28 października 2011, 23:22

Błędem jest każde mogłem,
które zas­ty­ga w garści... 

myśl dnia z 29 listopada 2016 roku
zebrała 87 fiszek • 27 października 2011, 20:04

W zanadrzu para kłamliwych godzin na jutro

Za­wiało latem
tu­lipa­nem wdep­ta­nym w dłonie
na do widze­nia
wciąż to sa­mo piekło

zdradzają od­ciski palców
i noz­drza roz­darte od sa­mot­nej kawy
z nie­chyb­nym zapachem

[może to tyl­ko wi­na nowoczesności
wzro­ku, który pat­rzy i milczy] 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 października 2011, 18:49

Kiedyś już nie będę pa­miętać, ja­ki jesteś.
Ale wiedz... nig­dy nie za­pomnę te­go, że byłeś. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 24 października 2011, 17:54

Później jest tylko tunel z czarnym światłem

Zro­zum... mar­twa cisza
wy­biera białe wiersze,
które jak li­lie staną się strupami
zdziera­nymi z ka­mienia.

Pod ni­mi jeszcze na moment
mgiełka życia otu­li bezruch
i zastygnie
w os­tatnim pociągnięciu. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 października 2011, 21:12

Dwa żywioły

W zachodzących oczach na­wet pustka
ma coś z nieba,
więc nie py­taj dlacze­go płaczę
i wpa­dam w kałużę,
moknąc.

Bo prze­cież za po­wieka­mi
wciąż jes­tem
dziew­czynką z zapalniczką
która mie­szka
w do­mu z kart... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 października 2011, 20:15

Nie wie­szaj mnie w ra­mach odejścia.
Roz­bi­ta i tak... nie stworzę mozaiki. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 19 października 2011, 19:23

To przerasta nas samych

Wskazówka do szpi­ku prze­siąka umieraniem
i krwa­wi w takt serca,
które naj­chętniej nie biłoby już dla ni­kogo.

Niczy­ja w tym wina,
że każda ra­na odkłada­na na po­tem jest zbyt późna,
by móc choć po­myśleć o po­kocha­niu... siebie. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 października 2011, 19:53

Bądź wiat­rem, by za­wiać we mnie... 

myśl
zebrała 36 fiszek • 15 października 2011, 01:10

We mnie roz­gry­wa się ta­kie piekło,
że na­wet pus­tka nie płynie już w żyłach,
bo nie chce być częścią ruiny,
która zos­ta­je na zawsze...in­spi­red by dzi­siej­sza myśl ~sand 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 października 2011, 11:03

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka