eyesOFsoul, teksty z października 2013 roku

20 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Prob­lem po­lega na tym, że roz­chodzi­my się po kościach... Łamiąc myśli. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 października 2013, 10:59

Pow­tarzasz mnie... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2013, 22:19

Najpierw się człowiek zakocha

a po­tem cze­ka godzinami
na je­den telefon
w którym opo­wie o wszystkim
tyl­ko nie o czekaniu

na ten właśnie telefonmo­jemu eŁ. za 29.10.2011
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 29 października 2013, 14:48

Odkąd mam Ciebie... mam pew­ność, że jes­tem cała. Bo całość, w tym przy­pad­ku, to dwie stałe, które wza­jem­nie na siebie od­działywują.


mo­jemu Ł., bo wciąż ze mną wytrzymuje 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 października 2013, 22:22

mat

wyczer­pać ból do pos­ta­ci zero-jedynkowej,
tak by już nie wie­rzyć na­wet w życie
i du­sić się powietrzem,
które łączy tyl­ko nasze oczy.

widzisz? świat ćwiczy wyob­raźnię - 
a my wciąż nie pot­ra­fimy od­na­leźć sen­su
w tej ma­tema­tyce.
ktoś jest królem. a ktoś gońcem.

zaw­sze jed­nak można na­cisnąć escape,
by wyjść. i urucho­mić się w in­nym try­bie.


--
[bo wir­tual­nie się wyk­lucza­my zero-jedynkowo] 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 października 2013, 12:25

Sęk w tym, że mam już ich tak wiele i nie pot­ra­fię się policzyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 października 2013, 00:20

Ro­bię zaw­sze tyl­ko jedną her­batę. To nie znaczy, że jes­tem sa­ma. Po pros­tu - ciebie tu nie ma. To, że wychodzę z do­mu i nie mogę do ciebie dojść, bo to jest da­leko, nie znaczy, że nie jes­teś mi blis­ki. Jes­teś. Ale to jest wciąż tak da­leko... Więc trud­no po­wie­dzieć, czy cię mam. Sko­ro z tobą roz­ma­wiam i nie widzę ust, które do mnie mówią. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 października 2013, 22:13

Archanioł Zła

Kat Hit­le­ra. Biog­ra­fia Rei­nhar­da Heydricha
ka­tego­ria: biografia/autobiografia/pamiętnik
liczba stron: 660
ce­na: 49,90 zł
wy­daw­nic­two: ESPRIT
oce­na: 6/10

„Je­go niez­wykły in­te­lekt – stwier­dza Schel­lenberg – szedł w parze z co­raz czuj­niej­szym in­styn­ktem dra­pieżcy, [który] w stadzie dzi­kich wilków musi [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 22 października 2013, 01:05

milczę i chyba umieram w tym bez-słowie

kiedy dos­kwiera ot­wartą dłonią uderzasz o blat
cza­sem za­toczysz koło za­nim co­kol­wiek zgrzytnie
ale później jest tyl­ko gorzej
więc w pus­tce do­pat­ru­jesz się pęknięć
naj­mniej­szych de­tali jak­by to wszys­tko mogło za­ważyć
na śla­dach obec­ności które roz­sta­wialiśmy po kątach

chciałabym do ciebie coś jeszcze powiedzieć
ale prze­raża mnie cisza co od­bi­ja się od­po­wie­dzią w lustrze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 października 2013, 21:50

Między nami

RE­CENZJA PRZEDPREMIEROWA

Za­mek z pias­ku (2013)
ka­tego­ria: li­tera­tura piękna
liczba stron: 280
ce­na: 34,90 zł
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 10/10

„Ku­ba wziął moją dłoń i położył ją po le­wej stro­nie pod moją pier­sią. Nak­rył ją swoją dłonią.
- Co
 [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2013, 17:19

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty