eyesOFsoul, teksty z października 2014 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Pisze­my do siebie lis­ty miłos­ne przy każdym prze­lewie bankowym. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2014, 16:00

Za­pakuję się do wa­liz­ki - będziesz mnie mógł zab­rać tam, gdzie jeszcze mnie nie ma. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 października 2014, 22:33

Cza­sami nie wiem ile godzin minęło od os­tatniego od­dechu, a ty py­tasz mnie o dzień tygodnia.


ja, za­gubiona w czasie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 października 2014, 12:33

miniatura I

Jes­tem At­la­sem, kiedy niebo spa­da ci na głowę.

zro­zum więc że z cza­sem
mogę już nie mieć siły
by po­wie­dzieć ci choćby

dzień dobry 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 października 2014, 15:18

Słusznie zauważyłeś - tam­ten po­ciąg już daw­no od­jechał.
Tyl­ko, że wciąż są in­ne, do których możemy wsiąść.


z moich "nieprzytomności" 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 października 2014, 20:52

Z fi­liżanek zos­tały nam
- fusy,
z ka­wy - tyl­ko ko­lor.


z moich "nieprzytomności" 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 października 2014, 12:18

Je­sień, deszcz - ta ciągła sza­ruga - spra­wia, że wy­piłabym z tobą o jedną fi­liżankę her­ba­ty więcej niż wte­dy.


z moich "nieprzytomności" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 października 2014, 00:18

Kocha ją naj­mocniej na świecie. Kocha i nie może zna­leźć od­po­wie­dzi, dlacze­go ona wśród ty­lu fa­cetów, którzy ją pożądają wyb­rała właśnie jego...
A ona... Ciągle zas­ta­nawia się jak to możli­we, że wśród ty­lu mężczyzn zna­lazł się on. Gen­tle­man w każdym ca­lu. Który nie wdarł do jej ser­ca bez pu­kania tak jak tam­ci. Tyl­ko za­pukał i cze­kał, aż mu otworzy. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 października 2014, 02:00

gwiazdo(r)

byłeś życzeniem
które spadło na mnie jak grom
z nieba

nic dziw­ne­go że wciąż chodzę połamana 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 października 2014, 17:17

pytanie o istnienie

"Pot­rze­buję usłyszeć, że chcesz mnie."
~ Miuosh


mogłabym roz­sy­pać się po brze­gi
i odejść z ko­lej­nym przypływem

tyl­ko czy zauważyłbyś że już mnie nie ma? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 października 2014, 23:22

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty