eyesOFsoul, teksty z października 2015 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

tata zawsze chciał mieć syna

Nie płaczę, bo prze­cież "chłopa­ki nie płaczą".


mam więcej si­niaków niż łez
pus­ty­nia w oczach

wiesz? jest we mnie bar­dziej mężczyzna
niż ba­bie la­to. i to doskwiera
kiedy za­miast szpilek

używam śrubokrętu. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 31 października 2015, 23:40

podwójne espresso

Księżniczki z za­pałka­mi budzą się w pus­tych mieszkaniach.

od wi­zyt jed­no­razo­wych mężczyzn
zos­tały smu­gi. deszcz w oczach.
tej no­cy os­tatnia pełnia. już nie będzie
ko­go wi­nić za niep­rzes­pa­ne noce.

roz­cza­rowa­nia. pękną w szwach
od imion, których nieje­den ka­len­darz
nie pot­ra­fiłby pomieścić.

a prze­cież przyjdą następni.
ze śla­dem po obrączce
scho­wanej w portfelu. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 30 października 2015, 21:29

Wyp­ru­te żyły zapętlają nam się wokół szyi... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 października 2015, 21:35

Z ludzi wychodzą smu­gi.


by G. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 października 2015, 20:32

Czas z nim ucieka zbyt szyb­ko... Bez niego - zbyt wolno. 

aforyzm dnia z 14 lipca 2009 roku
zebrał 54 fiszki • 26 października 2015, 23:39

Za­kute w kaj­danki ser­ce ciągle wy­rywa się w stronę wolności. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 października 2015, 23:37

Dziś po­zos­tały mi tyl­ko Two­je słowa "...i nie opuszczę Cię, aż do śmier­ci." A Śmierć przyszła. I zab­rała mi Ciebie. Niew­spółczuła, nieli­tości­wa Czar­na Da­ma. Wie, kiedy zaata­kować. I choć zrównu­je wy­rokiem wszys­tkich. Jest niesprawiedliwa. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 października 2015, 23:37

Mo­je życie jest jak skarpetka.
Wiele w nim dziur, a po sce­rowa­niu i tak nie na­daje się do użytku. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 26 października 2015, 23:37

Czar­ny Anioł uniósł mnie i te­raz pro­wadzi w ot­chłań mrocznych szlaków... Dokąd zmie­rzam? Dziś jeszcze nie wiem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 października 2015, 23:36

Os­tatnie pod­ry­gi słońca budzą we mnie listopad. 

myśl dnia z 1 listopada 2017 roku
zebrała 19 fiszek • 26 października 2015, 20:13

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty