eyesOFsoul, teksty z października 2016 roku

16 tekstów z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Mam hu­ragan w oczach - sztormię... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 października 2016, 08:59

Zdej­mij ze mnie je­sień, chcę znów być szara. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 października 2016, 12:49

Od tęsknot ser­ce mi się przeziębia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2016, 23:06

Cza­sem pa­li się mos­ty, by choć og­rzać dłonie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 października 2016, 14:45

Prze­lewasz mi się z serca. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 października 2016, 08:52

za[s]powiedzi

jest już za późno

o osiem godzin
o całą noc

nieobecności 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 października 2016, 23:20

Przyt­rafmy się sobie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 października 2016, 21:23

Za­jesieńmy się ra­zem - tak dob­rze nam w ko­lorach.


for truman 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 października 2016, 14:27

Nadzieja jest w gwiaz­dach. Spa­da. Trzas­ka. Nie zos­ta­wia śladu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 października 2016, 08:57

Wyk­racz mnie sobie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 października 2016, 23:41

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka