eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2010 roku

20 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Mieć świado­mość, że ko­muś za­leży. I nie jest to chorągiew na wiet­rze, która z sil­niej­szym pod­muchem zmieni swój obiekt zain­te­reso­wania lub zer­wie się znienac­ka, brodząc w błocie rzeczy­wis­tości. Z kimś, kto będzie Pro­meteu­szem dającym ogień… 

myśl
zebrała 96 fiszek • 31 sierpnia 2010, 19:00

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 30 sierpnia 2010, 14:08

Są ta­kie rachun­ki, których nie spłacisz kartą kre­dytową, a czy­nami płynący­mi z ser­ca. Bo te­go, co naj­cenniej­sze nig­dy nie da się wy­nag­rodzić banknotami… 

myśl
zebrała 81 fiszek • 29 sierpnia 2010, 23:01

Ta­kie czasy

Wys­tar­czy się obrócić, a ob­ro­bią Ci tyły, do­rabiając ogon i widły… W os­ta­teczności żona pew­nie przyp­ra­wi Ci ro­gi tyl­ko po to byś był wiary­god­niej­szy w ro­li diabła. Ale nie przej­muj się! Prze­cież nie mie­szka­my w niebie. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 28 sierpnia 2010, 18:01

Z kimś, kto w swoich dłoniach ut­rzy­ma ciężar ser­ca, chro­niąc go przed wścib­skim spoj­rze­niem zazdrości. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 27 sierpnia 2010, 20:03

Niekiedy mam ochotę pot­rząsnąć niektóry­mi oso­bami i wyk­rzyczeć: - Ty idioto, zam­knij się w końcu! - Ale później dochodzę do wnios­ku, że ten łachud­ra tyl­ko na to cze­ka, żeby puściły mi nerwy, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 101 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:16

Re­lik­ty przeszłości

Rozkładająca się sta­ra miłość cuchnie wspomnieniami... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 25 sierpnia 2010, 09:00

U bo­ku ko­goś, przy kim nie będę się bać sta­rości. Tak... Te­go pragnę. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 24 sierpnia 2010, 16:20

Mogła wy­jechać nad morze, w Al­py, na Ma­jorkę. Baaa… Mogła upi­jać się w tru­pa, pod­ry­wać przys­tojniaków przy barze i wy­dawać ko­lej­ne ty­siące na za­kupy w Lon­dy­nie. Mogła też jeździć naj­now­szym mo­delem Bentley’a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 119 fiszek • 23 sierpnia 2010, 12:01

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 22 sierpnia 2010, 22:25

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty