eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2012 roku

26 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Haiku (6)

na­zywasz różą*
nie jes­teś Małym Księciem
zos­tają kol­ce


* pa­raf­ra­za MJM 

haiku
zebrał 13 fiszek • 31 sierpnia 2012, 02:04

Haiku (5)

sięgając nieba
mi­mo całej bliskości
nie dot­knę nocy


/in­spi­red by Hess/ 

haiku
zebrał 17 fiszek • 30 sierpnia 2012, 02:03

Haiku (4)

po­pełniam siebie
w wier­szach jes­tem bardziej
znów zniknę zdarta 

haiku
zebrał 12 fiszek • 29 sierpnia 2012, 02:00

Haiku (3)

przyjdę z deszczem
wta­piając się w ciebie
na­dam sens brakom 

haiku
zebrał 14 fiszek • 28 sierpnia 2012, 11:35

Haiku (2)

jut­rzenką jestem
do gra­nic rozebrana
prze­mie­rzam niebo 

haiku
zebrał 19 fiszek • 27 sierpnia 2012, 12:00

Haiku (1)

deszczową nocą
ok­ry­ta Twoim ciałem
próbuję zasnąć 

haiku
zebrał 15 fiszek • 26 sierpnia 2012, 23:11

Na odległość dalszą od stukotu obcasów

próbo­wano roz­trząsnąć dlacze­go milczenie
jest jak ad­res bez uli­cy

prze­cież nie gu­bi się słów
nu­meru domu
drze­wa nie przes­tają być obce

tyl­ko to coś
kiedy leżysz w łóżku
zaczy­na przy­suwać ciała bar­dziej do krawędzi

co i tak jest nag­rodą
bo wciąż w sy­pial­ni
a nie w sa­lonie na sta­rej kanapie

---
po su­ficie błądzą spojrzenia
tak blis­kie że aż nie mogą pat­rzeć so­bie w oczy 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 sierpnia 2012, 12:42

Wiersze (z dala od Alzheimera)

gdy słowa tak blis­ko mnie

wy­bieram z tłumu najdalsze
roz­ma­zane przy krańcach

z led­wością widoczne
bo aż trze­ba mrużyć oczy

mam wte­dy możli­wość do­dać swo­je obrazy
ująć w ra­my bez szkieł
których w przypływie złości nic nie rozbije

dla cza­su są jak wino
im star­sze tym słychać głośniej­sze modlitwy
by nie zapomnieć 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 sierpnia 2012, 13:06

Pułap­ka przes­trze­ni - wpaść w pustkę. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 sierpnia 2012, 01:57

W małżeństwie

z cza­sem nie można
do­liczyć się do dwóch
jak­by do te­go pot­rze­ba było
więcej dłoni

niż te co mamy 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 sierpnia 2012, 02:10

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty