eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2013 roku

22 teksty z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Pan i władca

Służące (2011)
ga­tunek: Dramat
pro­duk­cja: In­die, USA, Zjed­noczo­ne Emi­raty Arabskie
oce­na: 9/10

Dla mnie to film de­kady. Po­lecam, po­lecam, polecam!


By­wały cza­sy, a i pew­nie na­dal dla niektórych są ta­kie cza­sy, w których człowiek jest zmuszo­ny zrezygnować [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 31 sierpnia 2013, 18:51

Siostrzana miłość

Bez mo­jej zgo­dy (2009)
My Sis­ter’s Keeper
ga­tunek: Dra­mat obyczajowy
pro­duk­cja: USA
oce­na: 8/10

„Dzieci myślą z mózgiem sze­roko ot­wartym; do­ras­ta­nie, jak zdążyłam zaob­serwo­wać, po­lega tyl­ko na stop­niowym za­myka­niu go*.”

Przyz­naję się bez bi­cia. Nie czy­tałam książki. [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 4 fiszki • 30 sierpnia 2013, 23:03

Alternatywa życia po apokalipsie

Przędza (2013)
ka­tego­ria: fan­tasty­ka, fan­ta­sy, scien­ce fiction
liczba stron: 390
ce­na: 38,00 zł
wy­daw­nic­two: Wy­daw­nic­two Literackie
oce­na: 6,5/10

AL­TERNA­TYWA ŻYCIA PO APOKALIPSIE

“- Ade­lice, wyglądasz na… niedożywioną.
- Cor­ma­cu, wyglądasz na wys­tro­jone­go jak choin­ka [str. 137].”

Kiedy ot­rzy­małam „Przędzę”, nie wiedziałam, [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 3 fiszki • 29 sierpnia 2013, 00:41

Miałam ochotę za­wołać, że już wróciłam. Ale nie było do ko­go wołać. Nie miałam ko­mu po­wie­dzieć, że już jes­tem.

z opowiadania 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 sierpnia 2013, 23:57

Chcę być twoim imieniem, żebyś nie za­pom­niał,
gdy jes­tem. Bo ja za­pomi­nam, że w ogóle byłam. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 sierpnia 2013, 19:10

Na­wet jeśli ten deszcz we mnie us­tał, wciąż czuję się zbyt zwiot­czała, by zacząć iść dalej.

in­spi­red "Ko­bieta, która spadła z nieba" 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 sierpnia 2013, 17:30

Tak cza­sem by­wa, że człowiek ob­rasta w sop­le i chce już tyl­ko upaść. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 sierpnia 2013, 15:00

Łzy zry­wają maski. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 sierpnia 2013, 22:57

Sta­re wiad­ro w końcu rdze­wieje i przes­ta­je być użyteczne.


z opo­wiada­nia, które wy­daje się nie mieć końca 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 sierpnia 2013, 15:26

Jak być szczęśliwym?

Szczęściara (2013)
ka­tego­ria: po­wieść obyczajowa
liczba stron: 472
ce­na: 34,90
wy­daw­nic­two: FILIA
oce­na: 8/10

Przy­jaciel jest trochę jak brat, mu­si Cię w końcu kopnąć w tyłek, byś mógł się otrząsnąć*.

JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM?

O szczęściu mówiło wielu. John Malkovich [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 7 fiszek • 13 sierpnia 2013, 00:08

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty