eyesOFsoul, teksty z sierpnia 2014 roku

15 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest eyesOF­soul.

Ludziom bra­ku­je serc, by kochać i woj­ny, by o tym pamiętać.

in­spi­re by Sam wiesz kto 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 sierpnia 2014, 22:39

Codzien­nie budząc się, proszę Bo­ga, bym mógł ot­wierając oczy, uj­rzeć ją na­dal obok siebie. Cza­sami ogar­nia mnie myśl, że gdy ra­no wstanę, jej już nie będzie. Porzu­ci mnie, tak jak porzu­ciły inne. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 sierpnia 2014, 13:55

Przy­tul mnie. Po­całuj. Bądź ze mną dzi­siaj. Pozwól mi po raz os­tatni uj­rzeć blask w Twych oczach. Daj mi siłę, żebym przet­rwał rozłonkę ja­ka nas cze­ka. Py­tasz czy wierzę w naszą miłość... [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 sierpnia 2014, 13:55

Każdą Twoją prośbę spełniałem w części.
Chciałaś żebym wy­jechał i za­pom­niał o uczu­ciu, które nas łączyło. Wy­jechałem, ale już w sa­molo­cie pojąłem, że nig­dy nie za­pomnę miłości, jaką siebie nawza­jem ob­darzy­liśmy.
Chciałaś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 sierpnia 2014, 13:55

Undefined

Minęły trzy godzi­ny odkąd usiadł na pa­rape­cie. Je­go wzrok błądzi w mro­ku. Re­jes­tru­je każdy drob­ny ruch, każdy cichy szmer. Nasłuchu­je. Szu­ka ma­leńkiego syg­nału. Ma­leńkiej nadziei, że ona wra­ca. Słyszy wszys­tko oprócz swego [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 14 fiszek • 30 sierpnia 2014, 13:55

marlboro

Ty­le dróg bu­dują, a nie ma, ku**wa, dokąd pójść.
— Jan Himilsbach

więc sie­dzi­my zamknięci
w pik­se­lach ro­zumiejąc się zerojedynkowo
bez przerwy

dla ra­ka płuc 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 sierpnia 2014, 13:22

Mogłabym wyjść. Uciec. Mieć w za­pasie ja­kieś drob­ne na bi­let i lo­dy. Pow­strzy­muje mnie jed­nak ten upor­czy­wy deszcz, który dud­ni o pa­rapet. Nie zro­zum mnie źle. Lu­bię deszcz. Lu­bię ska­kać w kałużach. Mieć mok­re włosy i pat­rzeć na siebie jak na roz­kapryszo­ne dziec­ko, które­mu ma­ma nie ku­piła ko­lej­ne­go li­zaka.

Tyl­ko dziś ja­koś tak zbyt sza­ro w mo­jej głowie. Zbyt ciemno. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 28 sierpnia 2014, 12:32

na "m"

o tym co jest między nami
mogę pi­sać w nieskończoność

a z po­zoru wi­dać tylko
dwa ko­ce
półmet­ro­wy od­stęp
i jeszcze większą kołdrę 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 27 sierpnia 2014, 16:37

iskra

jes­teś jak zi­mowy wieczór
- roz­mi­jamy się w drzwiach o zapałkę
by nie spłonąć

czym prędzej 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2014, 17:39

małe "d"

są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą

i jes­teś ty jak znamię
nie pot­ra­fisz mnie o(d)puścić 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 sierpnia 2014, 11:44

eyesOFsoul

I'm surrounded by Idiots. Odtwórz Uzależniona od kawy i liter. Marzycielka. Ma swój hamak, zły dzień i rzuca gromami bez ostrzeżenia. Jest jak kot – ma zielone oczy, chodzi swoimi ścieżkami i zawsze spada na cztery łapy. Uwielbia słuchać ludzi. I ciągle coś pisze.

Zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 09:25Cropka sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

dzisiaj, 06:28PetroBlues sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

wczoraj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

przedwczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty